høst 2018

PED-6107 Tourettes syndrom - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning og pedagogikk. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Campus Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

OBS: Du kan ikke søke opptak til dette emnet via søknadskategorien "Enkeltemner".

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.

Innhold

Studiet skal gi ansatte som arbeider med barn og unge som blir hemmet i sin læring grunnet problematikk relatert til Tourettes de nødvendige kunnskaper for å drive rådgivning og tilrettelegging omkring dette i forhold til skole og hjem.

Studiet er spesielt tilrettelagt for fagfolk som arbeider i forhold til barn og unge hvor det kreves kunnskaper på høyt nivå innen fagfeltet, enten som lærere/rådgivere eller som helse- og sosialarbeidere

Hva lærer du

«Videreutdanning i spesialpedagogikk - Tourettes syndrom" er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert til Tourettes syndrom.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til Tourettes syndrom overfor barn og unge i forhold til skole og hjem.

Sentrale tema

 • Begreper og metoder i arbeid med Tourettes syndrom
 • Følgeproblematikk
 • Tics
 • Regelverk
 • Individuell opplæringsplan
 • Kommunikasjon
 • Diagnose - screeningsvektøy
 • Læringsstiler

 

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper

 • Inngående kunnskap om kjennetegn på Tourettes syndrom - og hvordan vanskene kan forstås
 • Inngående kunnskap om ulike typer tics
 • Inngående kunnskap om aktuelle følgetilstander

Ferdigheter

 • Kan anvende hensiktsmessige tilretteleggingstiltak i skole, heim og fritid
 • Kan bruke hensiktsmessige screeningverktøy og observasjonsteknikker
 • Kan bruke alternative læringsmetoder - ulike læringsstiler

Generell kompetanse

 • Kan anvende aktuelle teorier om selvbildeutvikling, selvoppfatning
 • Kan anvende rettigheter og hjelpeapparatets oppbygning
 • Kan analysere ulike læringsstiler og tiltak relatert til dette
 • Kan anvende aktuell veiledningsmetodikk
 • Kan bidra til nytenking i grunnlaget for kritisk tenkning og vurdering, samt refleksjon over egen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester.

Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, praktisk oppgaveløsning, praktiske øvelser, veiledningsgrupper og personlig kompetanseutvikling. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Eksamen

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav innenfor sentrale tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Vurdering i forhold til karakterskalaen A-F. A er beste karakter og F er ikke bestått.

Eksamensdato

Tourettes syndrom - hjemmeeksamen innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan