vår 2018

ITE1835 Elektrisitetslære - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper om DC-kretser:  spenning, strøm og resistans  ohms lov og kirchoffslover  seriekretser og parallellkretser

Innhold

DC-kretser:

 • serie-parallelle kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, bronettverk og stjerne-trekanttransformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • kondensator: virkemåte og transientanalyse
 • spole: virkemåte og transientanalyse
 • magnetiske kretser

AC-kretser:

 • sinusformede signaler
 • visere og grunnleggende størrelser
 • serie og parallelle ac-kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, brunettverk og stjerne-trekant transformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • effekt
 • resonanskretser

Hva lærer du

Studentene som har fullført ITE1835 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. 
 • Kandidaten har kunnskaper om analysemetoder og nettverksteoremer.
 • Kandidaten har kunnskap om prinsippene for magnetiske kretser og prinsippene for resonanskretser.

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan beregne strømmer, spenninger og effekter i parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. 
 • Kandidaten kan bruke bestemte analysemetoder og nettverksteoremer. 
 • Kandidaten kan anvende prinsippene for magnetiske kretser og resonans i elektriske kretser 
 • Kandidaten kan anvende måleinstrumenter og gjøre praktiske utførelser på laboratorier samt gi dokumentasjon av laboratoriearbeid i form av journal- og rapportskriving 
 • Kandidaten kan anvende Pspice for beregning av strøm og spenninger i elektriske kretser 

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse av elektriske kretser.
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse magnetiske
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse elektriske felt.
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende måleteknikk. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer.

Programvare som benyttes i forbindelse med laboratorieøvelse: Pspice Orcad

Eksamen

Arbeidskrav

Test i sikkerhet for lab må være godkjent før laboratorieøvelsene kan utføres.

5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent. 

4 av 5 regneøvinger må være godkjent. 

Eksamen og vurdering

Skriflig skoleeksamen,5 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen eksternt sted 05.06.2018
Skriftlig eksamen 05.06.2018
Skriftlig eksamen Alta 05.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Siste utgave av Circuit Analysis, Boylestad.

Forelesningene og laboratoriearbeid skal forstås som en del av pensum.