høst 2017

GEO-6001 Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder - 10 stp

Sist endret: 06.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

7. august

Emnetype

Videreutdanningskurs. Kurset er en pilot med tanke på en systematisk etterutdanning for byggmestere og utførende ledere i byggenæringen. Kurset er laget i samarbeide med Byggmesterforbundet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Følgende minstekrav stilles til realkompetansesøkere:

 • mesterbrev i tømrer- eller murerfaget
 • minst 3 års ledende praksis merkantilt eller faglig

Opptak via EVU-web.

Innhold

Kursdeltakerne vil få en innføring i kvartærgeologi med hovedvekt i å lese terreng og byggegroper (30%), en innføring i geoteknikk og fundamentertingsmetoder (55%) samt prosjektering og prosjekteringsledelse (15%).

Hva lærer du

Kunnskaper: Etter å ha fullført og bestått kurset skal studenten: Kjenne til dannelsen av løsmasser og terrengformer.

 • Forstå hvordan bygge og anleggs-tiltak påvirker omgivelsene.
 • Kjenne til aktuelle fundamenteringsmetoder.
 • Kjenne til ansvaret som ligger hos prosjekterende geotekniker.

Ferdigheter: Etter å ha fullført og bestått kurset kan studenten:

 • Grovbestemme løsmasser.
 • Utføre enkle beregninger på trykk horisontalt bygninger og vertikalt på grunn.
 • Ta prøver av grunnforhold og betong.
 • Bruke geologiske kart og byggdetaljeblad.
 • Kjenne igjen typiske sikkerhetsmessige utfordringer i forbindelse med utgraving og fundamentering.
 • Bestille en prosjektering hos geotekniker.

Generell kompetanse: Etter å ha fullført og bestått kurset kan studenten:

 •  Beherske grunnleggende terminologi knyttet til vurdering av grunnforhold og fundamentering.
 • Vise forståelse for grunnleggende prinsipper i forhold til å beregne belastninger og utføre korrigerende tiltak.
 • Formidle en vurdering av grunnforhold og en prosjektering i forhold til dette.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan besvares på engelsk, dansk eller svensk. Deler av pensum kan være på engelsk.

Undervisning

Tre samlinger à 3 dager samt eksamen en dag. Undervisningsopplegg og oppgaver mellom samlingene. To samlinger i Tromsø, en samling i Narvik. Eksamen i Tromsø, Narvik og Oslo (Oslo dersom tre deltakere eller mer, ved færre kan det søkes om eksamen i Oslo.)

Eksamen

Det er obligatorisk oppmøte på samlinger og obligatoriske innleveringer til mappevurdering.

Sluttkarakter settes ut fra mappevurdering (50%) og 4 timers skriftlig eksamen (50%). Karakterskala: A-F, hvor F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen holdes i Tromsø.

Dato for eksamen

Skriftlig 11.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Jan Karlsen: Geoteknikkboka Magne Maage (red): Betongboka Håkon Fossen: Stein, mineraler, fossiler og olje Per Jørgensen, Rolf Sørensen, Olav Prestvik: Norske jordarter Jan R. Sulebakk: Landformer og prosesser Støttelitteratur: Byggforsk- Byggedetaljer Edward A. Keller: Environmental Geology Håndbok V220 Geoteknikk i Vegbygging NVE veileder 7/14 Sikkerhet mot kvikkleireskred.


Skip to main content