høst 2017

BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen - 10 stp

Sist endret: 29.08.2017

Ansvarlig fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Studiested

Finnsnes | Annet |

Søknadsfrist

1. august 2017

Emnetype

Etter- og videreutdanning.

Innhold

Kurset gir en innføring i ledelse og organisasjonsteori med fokus på sjømatnæringen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier
  • Forståelse for lederens rolle og hva den påvirkes av

Ferdigheter:

  • Kunne kartlegge og forstå eget ledelsesmiljø
  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier for å forstå organisasjoner

Kompetanse:

  • Grunnleggende evne til å forstå lederrollen innenfor sjømatnæringen
  • Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon
  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning og utvalgte videoforelesninger.

Eksamen

7 dagers hjemmeeksamen med bokstavkarakterer A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

For å få gå opp til eksamen må to obligatoriske arbeidskrav i form av skriftlige innleveringsoppgaver være bestått.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp

Pensum

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave. Fagbokforlaget. Bergen. Forelesningsnotater, case og handouts.
Undervisning Høst 2017


Skip to main content