høst 2017

ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon - 5 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni. Bruk søknadskode 9304 i Søknadsweb.

Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å melde seg til undervisning i Studentweb innen 1. august.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Målgruppe: Ph.d.-studenter innen ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning arkeologi og sosialantropologi.   Opptakskrav. Følgende kan søke opptak: Kategori 1: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved UiT i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Kategori 2: Deltakere på førstelektorprogrammet som oppfyller utdanningskravet Kategori 3: Ph.d.-studenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag fra andre institusjoner Kategori 4: Personer med minimum mastergrad (eller tilsvarende grad) i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag.   Kurset har til sammen 10 plasser. Dersom det er flere søkere enn plasser vil disse bli prioritert etter målgruppe og kategori 1-4 jamfør § 10 i Forskrift for graden Ph.D. ved Universitetet i Tromsø. Det må være minst 3 påmeldte før emnet gjennomføres.

Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i spesifikke krav som stilles til hhv. sosialantropologiske og arkeologiske tekster innenfor forskningshistorie, problemformulering og empiri, samt teoretisk og metodisk argumentasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper: Kunnskap på høyt nivå om kravene til vitenskapelige tekster generelt og innen sosialantropologi og arkeologi spesifikt.

Ferdigheter: Evne til kritisk refleksjon og vitenskapelig argumentasjon over eget forskningsarbeid og evne til å drøfte eget og andres arbeid i åpen kritisk debatt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på norsk eller engelsk.   Tekster og eksamensarbeidet kan skrives på norsk eller engelsk etter studentens valg.

Undervisning

I løpet av kurset skriver deltakerne en tekst som løpende kommenteres av øvrige kursdeltakere samt av interne og eksterne undervisere. Dette gjøres på den måten at deltakerne leverer inn to skriftlige innlegg som presenteres for de andre deltakerne og skal vise progresjon. Det gis 4 seminarer per semester à 3 timer per gang.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Minst to skriftlige innlegg skal i løpet av kurset presenteres for deltakerne og vise progresjon. I tillegg skal hver deltaker selvstendig gi muntlige tilbakemeldinger på en annen tekst minst en gang.

Eksamen:

Kurset gir 5 studiepoeng for godkjente arbeidskrav , og bestått paper (artikkel eller avhandlingskapittel) på 4000-6000 ord.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk etter studentens valg. Vurderingsuttrykk for eksamen er 'bestått'/'ikke bestått'. Innleveringsfrist for teksten vil være minst to måneder etter siste samling.

Det gis mulighet for kontinuasjonseksamen ved ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Ca.400 sider om tekstsjangrer, argumentasjon og skriving.
Undervisning Høst 2017
Første gang: