Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2017

MDV-1012 Digitale medier - nettbasert - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

I løpet av få år har digital film og foto, MP3-spillere, elektroniske tidsskrifter, digital TV, PDF, osv. i stor grad overtatt for tradisjonelle medieformer. Tenåringen kan lage spillefilmer i HD-kvalitet for noen 1000-lapper, nettverk kan overføre hele bøker fra andre siden av jorda på brøkdelen av et sekund, ei enkel minnepenn kan lagre all informasjon i et helt bibliotek, mens fildeling og web 2.0 gjør det vanskelig å få helt «grepet» på de nye dokumentene.

Selv om digitale lagringsmedier er raske og har stor kapasitet, er de også sårbare for tap av informasjon. Ei minnepenn er lett å miste og en harddisk har levetid på bare fem år i snitt. Digital bevaring er ei stor og viktig utfordring.

Tradisjonelle medier har også sine begrensninger. Viktige dokumenter står i fare for å havne i glemmeboka eller i verste fall forsvinne, hvis de ikke digitaliseres.

I overgangen til et nytt medium er det også interessant å studere hva som endres. Nye muligheter kommer til, andre går tapt.

Emnet inneholder også en rekke praktiske øvelser (i bl.a. bildebehandling og digitalisering).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan medieformer som tekst, bilder, lyd og film kan representeres digitalt, behandles og kodes på ulike måter med bl.a. Unicode, JPEG, MP3 og MPEG video.
 • kunnskap om og forståelse for begreper som oppløsning og komprimering og hvilken betydning det har for kvaliteten til digital informasjon.
 • kunnskap om enheter for informasjonsmengde, bl.a. kB, MB, GB og TB
 • kunnskap om og forståelse for hvordan digitale dokumenter kan lagres og bevares for fremtiden og mulige problemer økende digitalisering skaper for arkivering og minneforvaltning
 • forståelse for implikasjoner digitalisering og digitale medier har for opphavsrett og informasjonssikkerhet
 • forståelse for mulige effekter av remedieringsprosesser på form, innhold og påvirkning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • representere tekst digitalt ved bruk av Unicode transformation formats (for eksempel UTF-8)
 • utføre enkel bildebehandling av digitale bilder
 • digitalisere (skanne) både fotografisk film og tradisjonelle tekstdokumenter, samt utføre tekstgjenkjenning (OCR)
 • redegjøre for samfunnsmessige utfordringer som økende digitalisering av dokumenter medfører, samt mulige løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe av litteraturen er på engelsk.

Undervisning

«Flipped classroom» er prinsippet for undervisnings- og arbeidsformer på dette nettbaserte emnet.

Studentene jobber på egen hånd med nettforelesninger, forelesningsnotater, litteratur, opplæringsvideoer, praktiske øvelser og oppgaver. Det meste av dette materialet vil være gratis tilgjengelig på nett. I tillegg legges det opp til følgende regelmessige ukentlige læringsaktiviteter:

 • Faglærer og en mindre gruppe av studenter møtes på Skype og evt. nettforum til oppklaring av utfordrende emner og gjennomgang av oppgaver.
 • Studentene møtes i samarbeidsgrupper på egen hånd på Skype og evt. nettforum til oppklaring av utfordrende emner, gruppediskusjoner og arbeid med oppgaver.

Alle studentene vil også ha et rimelig antall individuelle avtalte veiledninger med faglærer på Skype, telefon, nettforum, e.l. For spørsmål av mindre omfang er det alltid i tillegg mulig å kontakte lærer på epost.

I første halvdel av semesteret vil det bli arrangert en to dagers frivillig samling med intensiv undervisning sammen med studentene på campus Tromsø. På denne samlingen vil det være mulig å komme godt i gang med de to første arbeidskravene, delta på forelesninger og seminarer samt bli bedre kjent med dine medstudenter. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Digitalt klasserom:

Canvas

Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Bildebehandling i Photoshop
 • Digitalisering (skanning) av tekst og fotografisk film

Til arbeidskravene må studentene ha tilgang til PC og utstyr/programvare som f.eks. Photoshop, Canon CanoScan 9000F (skanner) og fotografisk film (negativ/positiv).

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • 4-timers digital hjemmeeksamen

Til eksamen må studentene ha tilgang til bærbar PC/Mac

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i vårsemesteret og 15. august for eksamen i høstsemesteret

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 08.12.2017 utlevering_ 08.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-1002 Digitale medier 10 stp

Pensum

 • Savage & Vogel, An Introduction to Digital Multimedia, 2nd ed 2013 (ebok)
 • Wong, Digital media primer 3rd 2015
 • Albregtsen & Skagestein, Digital representasjon 2. utg. 2007
 • Chapman, Digital multimedia 3rd ed. 2009
 • Hannemyr m.fl. Digitale medier 3 utg. 2015

Dette er anbefalt generell litteratur der det normalt vil være tilstrekkelig å velge én av bøkene over, f.eks. den første som er «gratis». MDV-1002/1012 har ingen obligatorisk pensumlitteratur.

I forelesningsnotatene finnes det i tillegg oversikt over litteratur som er relevant for de enkelte forelesningene.

Bøker merket ebok er fritt tilgjengelig via UB på www.oria.no

 Kontakt
Tore Brattli ISK 512x640.jpg

Tore Brattli


Førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645468
Mobil: 93 20 86 69 tore.brattli@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no