høst 2017

ALI-2118 Novellekunst og didaktikk - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i språk og litteratur - studierettning allmenn litteraturvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Gode leseferdigheter i engelsk er en fordel. Tekster leses på skandinaviske språk og engelsk.

Søkerkode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Pensum vil bestå av et relativt bredt utvalg noveller fra ulike historiske epoker, samt relevant sjangerteori og analysemetodikk. I tillegg kommer et pedagogisk/fagdidaktisk pensum.

Arbeidet vil være organisert i følgende faser:

 • I første fase (4 uker) vil novelleteori og analysemetodikken bli presentert gjennom forelesninger med eksempler fra novellepensumet.
 • I andre fase (3 uker) vil et utvalg noveller fra pensum bli analysert i fellesseminarer. Sjangerteori og epokekunnskap vil inngå.
 • I tredje fase (3 uker) vil hver enkelt student bli veiledet frem til en selvstendig utredning/analyse av en novelle.
 • I fjerde fase (3 uker) vil undervisningen sikte mot at hver enkelt student konverterer sine novelleanalyser til et undervisningsopplegg. Pedagogisk/didaktisk teori vil inngå.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om pensumtekstene, samt en oversikt over novellens historikk fra de eldste tider til i dag
 • oversikt over ulike teorier om novellens egenart
 • inngående kunnskap om novelleanalysens metodikk
 • gjort seg fortrolig med grunnleggende pedagogisk/didaktisk teori

Ferdigheter

Studenten:

 • har tilegnet seg gode tekstanalytiske ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og teoretiske tekster
 • kan lage et undervisningsopplegg

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være basert på forelesninger med stort rom for studentdeltakelse. Emnet vil tilby to undervisningstimer pr. uke i 13 uker.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav I: Lage en tekstutredning av en novelle fra pensum. Omfang: 5-10 sider 
 • Arbeidskrav II: Lage ett undervisningsopplegg basert på tekstutredningen. Omfang: Tilsvarende 5-10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • en 6-timers skoleeksamen

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 23.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Skjønnlitterært pensum:

Haarberg, Lothe og Skei: Korttekster. Ein antologi, Gyldendal, 2000.

James H. Pickering: Fiction 100: An Anthology of Short Fiction Plus MyLiteratureLab ¿Access Card Package, Longman, 2014.

Teoretisk pensum:

Charles E. May (ed.): The new short story theories, Ohio University Press, 1994.

Lars Helle: Å tenke didaktisk, Fagbokforlaget, 2017.

Undervisning Høst 2017
Første forelesning: se timeplanen
Forelesning prof. Rolf Gaasland


Kontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no