høst 2017

BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.  Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet går over 3 samlinger á 2-3 dager med temaer som   

 • Prosjekt som arbeidsform ¿ førprosjektfasen
 • Finansiering/søknadsskriving og planlegging
 • Organisering, risiko og økonomi

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt ¿fødes¿ via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektstyring
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektstyring.
 • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektstyring ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske prosjektfaglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet knyttes til et prosjekt som studentene skal påbegynne selv (bacheloroppgave eller lignende), eller et annet egnet reelt eller fiktivt prosjekt som skal planlegges. 

Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect og telefon m.m. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av emnet.

På Samling 1 anbefales det å møte fysisk i Alta. Da vil det gis info om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføring av emnet. Samlingen er felles for nettstudiene ved Handelshøgskolen campus Alta (Årsenhet i ledelse, Årsenhet i Bedriftsøkonomi og 30 stp Prosjektledelse). Denne samlinga vil også bli tilgjengeliggjort i opptak for de som ikke har anledning å møte.

Samling 2.-3 vil bli sendt direkte på Internett/Web-TV og tatt opp slik at man også kan se de i ettertid på Fronter når man ønsker.  

NB! Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare en oppgave som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset.

 

Prosjektforum AS selger lisenser på prosjektstyringsverktøyet «Prosjektplan» til studenter ved Høgskolen i Finnmark for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr. 2 100,-), men dette er ikke nødvendig for gjennomføring av kurset.

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.  Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis.  Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder.

Arbeidskrav gjøres i grupper med inntil 4 deltakere.  

Arbeidskrav må leveres på UiTs digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding.  Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

Formkrav til obligatoriske arbeidskrav:

Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

Eksamensdato

Skriftlig Alta 04.12.2017
Skriftlig eksternt sted 04.12.2017
Skriftlig Tromsø
04.12.2017
Skriftlig Kirkenes 04.12.2017
Skriftlig Narvik 04.12.2017
Skriftlig Harstad 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2042F Prosjektstyring 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2017
Samlinger på nett uni.lekt. Knut Andreas Korsnes