høst 2017

BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettstudier og desentrealiserte enkeltemner

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling

 Ferdigheter:

  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse og foreslå løsninger.
  • Kunne kartlegge ledelsesmiljøet og utvikling av ansatte

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
  • Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale. Etter hvert delemne vil det bli lagt ut en oversikt over anbefalte oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter. To obligatoriske innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen. Innleveringene skal gjøres i grupper av tre studenter. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

Eksamensdato

Skriftlig Alta 24.11.2017
Skriftlig eksternt sted 24.11.2017
Skriftlig Tromsø
24.11.2017
Skriftlig Kirkenes 24.11.2017
Skriftlig Narvik 24.11.2017
Skriftlig Harstad 24.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp

Pensum

Hovedbok på pensum er:

Jacobsen, DY og Thorsvik, J (2013, 4. utgave): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen, Fagbokforlaget.

100-150 sider tilleggslitteratur blir opplyst ved semesterstart

 

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no

Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning en kan følge på ordinært emne (frivillig) uni.lekt. Dagfinn Sætra
Første gang:se timeplan på nett