vår 2018
BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet er videregående og gir en innføring i praktisk anvendelse av et elektronisk regnskapsprogram. Faget har videre som mål å gi en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.

Anbefalte forkunnskaper

BED-1002 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • Kandidaten har bred kunnskap i regnskapsregler for små foretak.
 • Kandidaten kjenner til regnskapsregler for ideelle organisasjoner.
 • Kandidaten kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler.
 • Kandidaten kjenner til regelverket for noter og årsberetning.
 • Kandidaten har innsikt i internasjonal regnskapsregler og rapportering.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan innregne og måle de viktigste regnskapspostene og bruke de grunnleggende regnskapsprinsippene.
 • Kandidaten kan avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for et AS.
 • Kandidaten kan utarbeide et enkelt konsernregnskap (uten skatt og minoriteter).
 • Kandidaten kan utarbeide skattepostene som er relatert til regnskapet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan formidle regnskapsmessig informasjon til intern ledelse og eksterne revisorer.
 • Kandidaten har innsikt i lovverket for finansregnskapet, og kan anvende dette i diverse regnskapsfaglige problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I tillegg er det nødvendig at studentene individuelt eller i grupper gjennom hele semesteret arbeider med oppgaver som er knyttet til de forskjellige emner. Det holdes et repetisjonsseminar på slutten av semesteret.

Eksamen

Arbeidskrav:

To hjemmeoppgaver, som må være godkjent for å få avlegge eksamen. Kan gjøres i grupper på maks 5 studenter.   

Eksamen:

4 timers skriftlig eksamen, Bokstavkarakter A-E, men F som stryk.

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, Regnskapsloven.

Skriftlig eksamen avholdes i Tromsø og Alta. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta og Tromsø.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

BED-2022F Årsregnskap og god regnskapsskikk 10 stp
Ø86_03 Finansregnskap II: finansregnskap med avslutning: Bar2 10 stp
Ø86_03 Finansregnskap II: praktisk regnskap og regnskapsavslutning 10 stp
Ø86_03 Finansregnskap med årsavslutning 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2022