Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

FIN-2020 Praktiske skriveferdigheter og tekstkunnskaper - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1020 Praktisk finsk 2 eller tilsvarende ferdigheter i finsk.

Søknadskoden er: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Studenter leser tekster som representerer ulike sjangre skrevet på finsk. Tekster representerer både saksprosatekster og skjønnlitterære tekster. Studenter skriver egne tekster på finsk, og oversetter tekster fra norsk til finsk. Målsetningen er også at studenter lærer å kjenne rettskrivningsregler i finsk. Emnet bidrar til forbedring av studentenes skriftlige ferdigheter i finsk, utvider kjennskap til og bruk av mer avanserte språklige strukturer og ordforråd. bearbeide sine tekster og ta i bruk sine kreative evner.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 •  ulike tekstsjangre
 • ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i finsk
 • viktige rettskrivingsregler i finsk  

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  nevne typiske trekk for ulike sjangre
 • uttrykke seg skriftlig ved å bruke ulike sjangre og ved å skrive om ulike emner på finsk
 • skrive sammenhengende og godt strukturerte saksprosatekster om et vidt spekter av emner
 • oversette middels vanskelige tekster fra norsk til finsk
 • skrive korrekt finsk   

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er finsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert minst to samlinger i løpet av semesteret. Undervisningen vil være forelesninger, diskusjoner og øvelser. Studentene arbeider med lese- og skrive- og oversettelsesoppgaver under og mellom samlinger. Studenter får veiledning til oppgaver på nettet (Fronter). Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby samlinger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • møteplikt i 75% av undervisningen i samlingene
 • tre obligatoriske innleveringer ca. 5 sider tekst per arbeidskrav, totalt 15 sider både egne tekster og oversettelser

Eksamen består av:

 • én ukes hjemmeoppgave

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 04.05.2018 innlevering 14.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Kielijelppi:

http://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/

 

Kirjoittajan ABC-kortti:

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

 

Saunela, Marja-Liisa (2013): Samalla kartalla. Keskitason tekstiharjoituksia maahanmuuttajille. Art House.

 

Saunela, Marja Liisa (2013): Harjoitus tekee mestarin 4. Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten. Art House.

 

Henna-Maiju Askim: Suomi-norja-suomi sanakirja. Finsk-norsk-finsk ordbok. Nordilex 2008.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Niiranen, Leena


Professor i finsk og kvensk språkvitenskap
Telefon: +4777646191 leena.niiranen@uit.no