høst 2017

ARK-2030 Nordlig kulturhistorie: data, analyser og tolkninger - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskaper i form av grunnkunnskap til den kulturhistoriske utviklingen i Norden (ARK-1012 og ARK-1013 eller tilsvarende) samt arkeologisk metode og teori (ARK-1006 og ARK-1007 eller tilsvarende) kreves.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Innhold

Dette emnet gir fordypet innsikt i hvordan arkeologien setter sammen materiale, metoder og teori for å komme frem til kulturhistoriske tolkninger av de fortidige samfunn og deres forandringer.

Emnet vil være prosjektbasert og ta utgangspunkt i 1 evt 2 kulturhistoriske temaer. Disse vil rullere fra år til år.

Emnet vil gi en økt forståelse for grunnlaget for de kulturhistoriske tolkninger ut i fra en eller flere av nedenstående tilnærminger:

  • Det gis en grundigere innføring i eksisterende arkeologisk funnmateriale i Fennoskandia innen de utvalgte temaer, basert blant annet på utgravings- og registreringsrapporter, datainnsamlinger, tekstmateriale og publikasjoner. Dette materialet vil bli analysert ved hjelp av ulike metoder og teorier med henblikk på en kritisk vurdering av de foreliggende tolkninger.
  • Ulike tolkninger av en kulturhistorisk problemstilling vil bli evaluert opp mot hverandre med henblikk på en kritisk analyse av hhv det empiriske grunnlaget, metodenes relevans og det teoretiske perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • bred kunnskap om det empiriske materialet knyttet til det kulturhistoriske tema som emnets prosjektarbeid tar utgangspunkt i
  • forståelse av hvordan valg av metode og teori har sammenheng med de resulterende tolkninger
  • økt kunnskap om den kulturhistoriske egenarten i nordområdene

Ferdigheter:

  • økt evne til kritisk vurdering av foreliggende tolkninger
  • begynnende evne til selvstendig analyse av empiri
  • grunnleggende forståelse for bruk av sentrale primære samlinger knyttet til kilder som litteratur, arkiv, magasin og databaser

Kompetanse:

  • grunnleggende kompetanse i analyse av tolkningsprosesser knyttet til kulturhistoriske problemstillinger
  • få innsikt i hvordan primære kilder fremskaffes og hvordan disse kritisk kan evalueres

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk/skandinavisk

Eksamensspråk er norsk/skandinavisk. Dersom studenten foretrekker det kan skriftlige besvarelser leveres på engelsk.

Undervisning

Kurset omfatter 12 dobbelttimer. Av disse vil 4-6 være forelesninger, mens resten av undervisningen er seminar-basert. Det legges opp til studentpresentasjoner og -diskusjoner på seminarene.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal innleveres to skriftlige oppgaver på 4-6 sider til angitt dato. Det vil bli gitt tilbakemelding på oppgaven. De to oppgaver skal, evt i revidert form, leveres som samlet mappe til avsluttende eksamen.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Eksamen og vurdering:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på 4-6 sider (ca 1500 ord, gjerne med illustrasjoner i tillegg) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig samlet karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver.

Oppgavene vurderes etter karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Dersom de 2 skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.

Eksamensdato

Mappeevaluering innlevering_ 11.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Størsteparten av litteraturen foreligger som artikler i kompendium.

(*) = pensumbidrag som foreligger i bokform som kjøpes ved Akademika / Akademisk Kvarter.

( E ) = pensumbidrag som foreligger som elektronisk dokument. Vil bli delt ut på forelesning.

__________________________________________________________________________________

 

Forelesning 1: Konsept

Schiffer, Michael B.

1972 Archaeological Context and Systemic Context. American Antiquity 37(2): 156¿165. ISSN 0002-7316

(*) 1996 Formation Processes of the Archaeological Record. 1st Edition edition. University of Utah Press, Salt Lake City, July 31. ISBN 978-0-87480-513-0

 

Sharer, Robert, and Wendy Ashmore

2002 Archaeology: Discovering Our Past. 3 edition. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, Boston, July 29. ISBN 978-0-7674-2727-2

 

Stevenson, Marc G.

1982 Toward an understanding of site abandonment behavior: Evidence from historic mining camps in the southwest Yukon. Journal of Anthropological Archaeology 1(3): 237-265. ISSN 0278-4165

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Middleton, Guy D.

2012 Nothing Lasts Forever: Environmental Discourses on the Collapse of Past Societies. Journal of Archaeological Research 20(3): 257-307. ISSN 1059-0161, 1573-7756

 

Forelesning 2: Tafonomi og formasjonsprosesser

Behrensmeyer, A.K. 1978: Taphonomic and ecologic information from bone weathering. I: Paleobiology, Vol.4 Nr. 2. s. 150-163 (13 sider) ISSN 0094-8873

 

( E ) Jørgensen, E. K. 2017. Om vegetasjonsforstyrrelser: Konsekvenser for bevaringen av arkeologisk kontekstinformasjon i norske jordsmonn. Viking. In print.

 

Langohr, R. 1993: Types of tree windthrow, their impact on the environment and their importance for the understanding of archaeological data. Helinium Vol.33 Nr.1: 36-49 (14 sider) ISSN 0018-0009

 

Reitz, E.J. og Shackley, M. 2012: The Processes by Which Archaeological Sites Form. I: Elizabeth J. Reitz og Myra Shackley, Environmental Archaeology. Springer, New York. s.41-68 (28 sider) ISBN 978-1-4614-3337-8

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Environmental Formation Processes: The Site. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 199-234, (36 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Burroni D., Donahue R.E., Pollard, A.M. & Mussi M. 2002: The Surface Alteration Features of Flint Artefacts as a Record of Environmental Processes. Journal of Archaeological Science 29(11):1277-1287 (11 sider)

 

Lucas, G. 2012: Formation Theory. I: G. Lucas, Understanding the Archaeological Record. Cambridge University Press, Cambridge. s. 74-123 (49 sider) ISBN 978-0-521-27969-7

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Environmental Formation Processes: The Artifact. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 143-198 (55 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Shahack-Gross, R. 2011: Herbivorous Livestock Dung: Formation, Taphonomy, Methods for Identification, and Archaeological Significance. I: Journal of Archaeological Science, Vol. 38 Nr. 2. s. 205-218 (14 sider) ISSN 1059-0161

 

 

Forelesning 3: Premiss

Binford, Lewis R.

1981 Behavioral Archaeology and the 'Pompeii Premise.' Journal of Anthropological Research 37(3): 195-208. ISSN 0091-7710

 

Hedström, Peter, and Lars Udehn

2009 Analytical sociology and theories of the middle range. In The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Peter Hedstrom and Peter Bearman (eds.), pp 25-50. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921536-2

 

Schiffer, Michael

1985 Is There a 'Pompeii Premise' in Archaeology? Journal of Anthropological Research 41(1): 18-41. ISSN 0091-7710

 

Shott, Michael J.

1998 Status and Role of Formation Theory in Contemporary Archaeological Practice. Journal of Archaeological Research 6(4): 299-329. ISSN 1059-0161, 1573-7756

 

Hertell, Esa, and Mikael Manninen

2006 House-pit formation processes - a preliminary assessment of pit 4 at Rävåsen, southern Ostrobothnia, Finland. In: Herva, V.-P. (ed.) People, Material Culture and Environment in the North. Ed. Vesa-Pekka Herva. PEOPLE, MATERIAL CULTURE AND ENVIRONMENT IN THE NORTH Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference,University of Oulu, 18-23 August 2004: 183-197. ISBN: 951-42-8141-1

 

Forelesning 4: Avfall og avfallshåndtering

Hedman, S.-D., B. Olsen & M. Vretemark 2015: Hunters, herders and hearths: interpreting new results from hearth row sites in Pasvik, Arctic Norway. Rangifer Vol.35 Nr.1:1-24 (24 sider) ISSN 1890-6729

 

Hodder, I. 1987: The Meaning of Discard: Ash and Domestic Space in Baringo. I: S. Kent (red.), Method and Theory for Activity Area Research: an Ethno- archaeological Approach. University of Columbia Press, New York. s. 424-448 (25 sider) ISBN 978-0231060806

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Cultural Deposition. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 47-50 og 58-98 (41 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Deal, M., og Hagstrum, M.B. 1995: Ceramic Reuse Behavior among the Maya and Wanka: Implications for Archaeology. I: Skibo, J.M., Walker, W.H., og Nielsen, A.E. (red.), Expanding Archaeology. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 111-125 (15 sider) ISBN 0-87480-479-5

 

Garrow, D. 2012: Odd Deposits and Average Practice: A Critical History of the Concept of Structured Deposition. I: Archaeological Dialogues, Vol. 19 Nr. 2. s. 85-115, (36 sider), ISSN 1380-2038

 

Reinhard, A. 2015: Excavating Atari: Where the Media was the Archaeology. Journal of Contemporary Archaeology Vol.2 Nr.1: 86-93 (8 sider) ISSN 2051-3429

 

 

Forelesning 5: Analyse - konsekvenser av bevaringsforhold

Clark, John

1991 Flintknapping and debitage disposal among the Lacandon Maya of Chiapas, Mexico. In The Ethnoarchaeology of Refuse Disposal, edited by Edward Staski and Sutro Livingston. ISSN 0271-0641

 

Gorecki, Pawel

1985 Ethnoarchaeology: The Need for a Post-Mortem Enquiry. World Archaeology 17(2): 175-191. ISSN 0043-8243

 

Pargeter, Justin, and Justin Bradfield

2012 The effects of Class I and II sized bovids on macrofracture formation and tool displacement: Results of a trampling experiment in a southern African Stone Age context. Journal of Field Archaeology 37(3): 238-251. ISSN: 0093-4690 (Print) 2042-4582 (Online)

 

Tani, Masakazu

1995 Beyond the identification of formation processes: Behavioral inference based on traces left by cultural formation processes. Journal of Archaeological Method and Theory 2(3): 231-252. ISSN 1072-5369, 1573-7764

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Harris, Trevor M.

2006 Scale as Artifact: GIS, Ecological Fallacy, and Archaeological Analysis. In Confronting Scale in Archaeology, edited by Gary Lock and Brian Leigh Molyneaux, pp. 39-53. Springer US. ISBN 978-0-387-32772-3

(*) Kent, Susan

1993 Models of abandonment and material culture frequencies. In Abandonment of settlement and regions. Ethnoarchaeological and archaeological approaches, edited by C. M. Cameron and S. A. Tomka, pp. 54-81. ISBN 0-521-57469-2

Zimmerman, Larry J., and Joe Alan Artz

2006 Scale, Model Complexity, and Understanding: Simulation of Settlement Processes in the Glenwood Locality of Southwestern Iowa, 1976 and 2000. In Confronting Scale in Archaeology, edited by Gary Lock and Brian Leigh Molyneaux, pp. 129¿144. Springer US. ISBN 978-0-387-32772-3 978-0-387-32773-0

 

 

Forelesning 6: Undergangen til de norrøne bosetningene på Grønland

Arneborg, J. 2015: Norse Greenland - research into abandonment. I: M.S. Kristiansen, E. Roesdahl og J. Graham-Campbell (red.), Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond: History, trends and tomorrow. Aarhus University Press, Aarhus. s. 257-271 (15 sider) ISBN 978-8771243789

 

Berglund, J. 2000: Farm Beneath the Sand. I: Vikings: The North Atlantic Saga, William W. Fitzhugh & Elisabeth I. Ward (red.), s. 265-303. Smithsonian Books, Washington. (9 sider) ISBN 978-1560989950

 

Lynnerup, N. 2014: Endperiod Demographics of the Greenland Norse. I: Journal of the North Atlantic, Special Vol. 7. s. 18-24 (7 sider) ISSN 1935-1933

 

Panagiotakopulu, E., Skidmore, P. og Buckland P. 2007: Fossil Insect Evidence for the End of the Western Settlement in Norse Greenland. I: Naturwissenschaften, Vol. 94 Nr. 4. s. 300-306 (7 sider) ISSN 0028-1042

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Arneborg, J., Lynnerup, N. og Heinemeier, J. 2012: Human Diet and Subsistence Patterns in Norse Greenland AD c.980-AD c.1450: Archaeological Interpretations. I: Journal of the North Atlantic Greenland, Special Vol. 3. s. 119-33 (15 sider) ISSN 1523-0430

 

Buckland, P.C., Amorosi, T., Barlow, L.K, Dugmore, A.J., Mayewski, P.A., McGovern, T.H., Ogilvie, A.E.J., Sadler, J.P. og Skidmore, P. 1996: Bioarchaeological and Climatological Evidence for the Fate of Norse Farmers in Medieval Greenland. I: Antiquity, Vol. 70, Nr. 267. s. 88-96 (9 sider) ISSN 0003-598X

 

Dugmore, A. J., T.H. McGovern, O. Vesteinsson, J. Arneborg, R. Streeter og C. Keller 2012: Cultural Adaptation, Compounding Vulnerabilities and Conjunctures in Norse Greenland. I: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 109 Nr. 10. s. 3658-3663 (6 sider) ISSN 1091-6490

 

Panagiotakopulu, E., Greenwood, M.T. og Buckland, P.C. 2012: Insect Fossils and Irrigation in Medieval Greenland. I: Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Vol. 94, Nr. 4. 531-548 (18 sider) ISSN 0435-3676

 

Forelesning 7: Hvorfor endring? Demografi

Kelly, R.

2013 Group Size and Demography. In The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum (pp. 166-213). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139176132.008. ISBN 9781139176132

 

(*) Lightfoot, Ricky

1993 Abandonment processes in prehistoric pueblos (Chapter 13) - The Abandonment of Settlements and Regions. Cambridge Core. ISBN 0-521-57469-2

 

(*) Renfrew, Colin, and Paul Bahn

2012 Chapter 12: 'Why did things change? Explanation in archaeology.' Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 6 edition. Thames & Hudson, New York, April 1. ISBN 978-0-500-28976-1

 

Shennan, Stephen

2000 Population, Culture History, and the Dynamics of Culture Change. Current Anthropology 41(5): 811¿835. ISSN 0011-3204

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Henrich, Joseph

2004 Demography and Cultural Evolution: How Adaptive Cultural Processes can Produce Maladaptive Losses: The Tasmanian Case. American Antiquity 69(2): 197¿214. ISSN 0002-7316

 

Vaesen, Krist, Mark Collard, Richard Cosgrove, and Wil Roebroeks

2016 Population size does not explain past changes in cultural complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences 113(16): E2241-E2247. ISSN 0027-8424, 1091-6490

 

 

Forelesning 8: Sværholt: andre verdenskrig og arkeologi

Grabowski, R., B. Olsen, Þ. Pétursdóttir og C. Witmore 2014: Teillager 6 Sværholt: The Archaeology of a World War II Prisoner of War Camp in Finnmark, Artic Norway. I: Fennoscandia archaeologica, Vol. XXXI. s. 3-24 (22 sider) ISSN 0781-7126

 

Olsen, B., og Witmore, C. 2014: Sværholt: Recovered memories from a POW camp in the far north. In: B. Olsen og Þ. Pétursdóttir (eds.), Ruin Memories: Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past. Routledge, Oxon. s. 162-190 (29 sider) ISBN 978-0415523622

 

Seitsonen, O. og Vesa-pekka, H. 2011: Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW Camps in Finnish Lapland. I: A. Myers og Gabriel Moshenska (eds.), Archaeologies of Internment. Springer, New York. s. 171-90 (20 sider) ISBN 978-1-4419-9666-4

 

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Twiss, K.C., A. Bogaard, D. Bogdan, T. Carter, M.P. Charles, S. Farid, N. Russell, M. Stevanovic, E.N. Yalman, og L. Yeomans 2008: Arson or Accident? The Burning of a Neolithic House at Çatalhöyük, Turkey. I: Journal of Field Archaeology, Vol. 33 (November 2016). s. 41-57 (17 sider) ISSN 0093-4690

 

Myers, A.T. 2013: Chapter 6: Results of Excavations and Laboratory Analysis. I: A.T. Myers, The Archaeology of Reform at a German Prisoner of War Camp in a Canadian National Park during the Second World War, upublisert PhD avhandling, The department of Anthropology, Stanford University. s. 116-138 (23 sider)

 

Seminar 1: Tafonomi og nedbryting av bein

Todisco, D. & H. Monchot 2008: Bone Weathering in a Periglacial Environment: The Tayara Site (KbFk-7), Qikirtaq Island,Nunavik (Canada). Arctic, Vol. 61 Nr. 1, s. 87-101, (15 sider) ISSN 0004-0843

 

Seminar 2: Stratigrafi og formasjonsprosesser

Prestvik, O. 1992. Naturgrunnlaget - Lufta - berggrunnen - lausavsetningene - jordsmonnet - vatnet. Kap: Lausavsetningene s.43-60; Jordsmonnet s.61-82. Landbruksforlaget, Oslo. ISBN 8252914152

 

Dincauze, D.F. (2000). Kapittel 12 'Archaeological matrices' , Environmental Archaeology. Principles and Practice. Cambridge: University Presss. s291-325 . ISBN 978-0-521-31077-2

 

Seminar 3: Fragmentering av littisk material

Bjerck. H.B. 1999: Prosjekt 'Steinalder på Svalbard?' - Revurdering av tidligere funn og resultater fra nye undersøkelser. Sysselmannens rapportserie nr1/1999.ISBN 82-91850-13-5

 

Bustos-Pérez, G. & J.B. Preysler 2016: Preliminary experimental insights into differential heat impact among lithic artifacts. Journal of Lithic Studies, Vol. 3 Nr. 2, s. 1-18 (18 sider), ISSN 2055-0472

 

Undervisning Høst 2017
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.

stip. Stein Farstadvoll
stip. Erlend Kirkeng Jørgensen
Seminar Første seminar: Se timeplan på nett.

Arbeidskrav og eksamen Utlevering av 1. mappe: Innlevering av 1. mappe: Utlevering av 2. mappe: Innlevering av 2. mappe: Ut- og innlevering av arbeidskrav i Fronter. Innlevering av hele mappa: 11. desember innen kl. 14.00 i WISEflow. Eksamensdatoen kan bli endret.