høst 2017

HEL-3504 Metodiske samtaler med barn - 10 stp

Sist endret: 22.06.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne/videreutdanning og er anbefalt som valgemne på masterprogrammet i barnevern.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter for oppstart og gjennomføring av emnet.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Kurset omhandler teori og metode om strukturerte dialogiske samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogiske barnesamtaler som har undersøkende, utviklingsstøttende eller deliberative formål. Dette relateres til helse, sosial eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester, og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling. Emnet omhandler også forskningsintervju med barn.

Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Kunne redegjøre for prinsipper for dialogiske samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.
 • Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale. Kunne beskrive og diskutere bruk av åpne og fokuserende prompts i en undersøkelse. Ha kunnskap om protokoller for undersøkende samtaler og om den forskning disse bygger på. Ha kunnskap om bruk av undersøkende samtaler i rettslig sammenheng og kunne dokumentere egen praksis.
 • Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen og forklare sammenheng mellom de strategier som anvendes og det teoretiske grunnlag disse bygger på.
 • Kunne redegjøre for teoretiske og metodiske forskjeller på undersøkende og støttende samtaler.
 • Kunne redegjøre for teoretiske begrunnelser for barns deltakelse.
 • Kunne redegjøre for bestemmelser om og forskning på samfunnsmessige utviklingstrekk i barns deltakelse innenfor forskjellige deler av tjenesteapparatet.

FERDIGHETER

 • Kunne planlegge og gjennomføre en barnesamtale basert på dialogiske prinsipp.
 • Kunne gjennomføre en undersøkende samtale innenfor eget fagfelt.
 • Kunne planlegge og gjennomføre forskningsintervju med barn.

KOMPETANSE

 • Studentene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre strukturerte metodiske barnesamtaler eller intervju innenfor eget fag/forskningsfelt.
 • Studenten skal kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å evaluere egen praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med to samlinger på tre og fire dager i løpet av høstsemesteret. Undervisningen består av forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene. Ved ikke godkjent deltakelse kan det ved dokumentert fravær bli gitt adgang til å levere en skriftlig oppgave over et oppgitt tema. Denne skal godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride grensen.

Til første samling skal studenten levere et individuelt skriftlig refleksjonsnotat. I tillegg skal studenten mellom samlinger gjennomføre en barnesamtale og dokumentere denne med videoopptak. Studenten skal på forhånd utarbeide en skriftlig plan for denne samtalen som angir samtalens formål og beskrivelse av metode. Alle arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen. Det gir bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Timeplan

Pensum

Pensum vil foreligge i god tid før semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første samling uke 41
Forelesninger f.aman. Camilla Lauritzen
prof. Astrid Strandbu
stip. Anne-Kari Johnsen
f.aman. Svein Arild Myhra Vis
Anne Christina Simonsen-Sagerup
øvinglær. Janne Grete Evertsen
Første samling uke 41

Seminar Første samling uke 41

Grupper Første samling uke 41Skip to main content