høst 2017

ARK-2015 Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som valgemne i historie, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne. Det forutsettes gode kunnskaper i engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet skal gi en innføring i hvordan kulturminnevern og kulturminneforvaltning fungerer i Norge, hvilken ideologi dette bygger på og de metoder som brukes i arbeidet. Samisk kulturminnevern og -forvaltning har en sentral plass i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal ha:

  • Grunnleggende innføring i kulturminnevern og forvaltning. Dette innebefatter kulturminnevernets historiske forutsetning, lovverk og forvaltningens oppbygging
  • Kunnskap om ulike forvaltningsmessige utfordringer knyttet til forskjellige typer kulturminner i norsk og samisk kontekst
  • Grunnleggende innføring i noen av forvaltningens verktøyer, som Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden
  • En særlig forståelse av forholdet mellom offentlige og private vernestrategier
  • Kurset skal også introdusere studentene til noen av de aktuelle debattene som preger dagens kulturminnevern

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • Gjøre selvstendige vurderinger av ulike elementer som spiller inn på forvaltning og vern av kulturminner i praksis

Kompetanse

  • Gjennom grunnleggende kunnskap om kulturminnevern og forvaltning som samfunnsfaktor får studenten mulighet for å tilnærme seg dette feltet fra en akademisk vinkel.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 12 dobbelttimer med forelesninger og seminar, og en ekskursjon.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha deltatt i en ekskursjon fastsatt i semesterplanen for emnet. I tillegg må studentene ha levert inn og fått godkjent to essay/prosjektarbeid til mappevurdering for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt. Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.

Timeplan

Pensum

Pensum høst 2017

(* = i eget kompendium, + =lånes eller kjøpes)

* Bertelsen, R., L. I. Hansen & B. Olsen 2002: Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. I: Skar, B. (red.): Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. NIKU, Oslo. ISBN 82-426-1236-6 s. 85-108. (23 s)

 

* Bertelsen, R. 2013. Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond? I: Engen, E., C. Trulssen & C. Bergan (red): Mangfoldets kulturminner - Norsk kulturminnefond 2003-2013. Røros: Norsk kulturminnefond 2013 ISBN 978-82-998782-3-4, s. 27-34 (8 s.)

 

+ Bjerck, H. 2001: Kulturminner fra oldtid og middelalder. I: Holme, J. (red.): Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind I. Økokrims skriftserie nr. 12, s. 32-55 (24 s).

 

* Figenschau, I. 2016: Krigsminner som kulturminner: redning eller klam omfavnelse? Primitive tider 2016, Volum 18, ISSN 1501-0430, s 199-215 (16 s.)

 

* Hegstad, S. 1994: Gamle Tromsø et truet mangfold. Ottar nr. 5 1994, s. 43-57 (14 s)

 

* Hegstad, S. 2006: Modernisering og vern i etterkrigstidas Nord-Norge eksempelet Tromsø. I: Berg, B. & E. Niemi: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Rapport fra det 29. nordnorske historieseminar, Hammerfest 1.-3.10.2004. Speculum boreale no. 7, ISBN8292201092 s. 75-85 (10 s)

 

Holm Olsen, I. M., E. Myrvoll, M. Myrvoll & A. Thuestad 2011: 100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Status og scenarioer. NIKU rapport nr. 43. Rapporten kan lastes ned fra (54 s.) www.niku.no

 

+ Holme, J. 2001: Del 3: Kulturminneforvaltningen i Norge. I: Holme, J. (red): Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind I, s. 129-166 (37 s).

 

Holten Neergård, R. 2010: Verdisyn. I: Holten Neergård, R.: Vern eller vekst. Konflikter mellom kulturminneforvaltningen og utbyggere i Tromsø. MA-avhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø s. 23-37 Avhandlingen kan lastes ned fra www.ub.uit.no/munin (15 s)

 

+ Kahn, M. 2007: Kulturminneloven. I: Kahn, M.: Lærebok i kulturminnerett. s.127-320 (193 s)

 

Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar. Rettleiar. Riksantikvaren rapportar nr. 31 2003, (42 s.). Veiledningen kan lastes ned fra nett: Brage

 

Johansen, K. & I. Holm 2016: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Veileder. Riksantikvaren. Lastes ned fra: hdl.handle.net (87 s.)

 

* Munch Rasmussen, J. 2009: Plyndring og ulovlig handel: nytt lovverk og internasjonale forpliktelser. Primitive tider nr. 11, s. 115-123 (9 s.)

Nilsen, G. 2003: Lover og forvaltning. I: Nilsen, G.: Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap: En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten, s. 131-149 (18 s). Avhandlingen kan lastes ned fra nett:www.ub.uit.no/munin

 

Sellevold, B. 2009: Om retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid. Rapport til Riksantikvaren. Lastes ned fra nett (49 s.): hdl.handle.net

 

* Schanche, A.1996: Synspunkter på forholdet mellom bruk og vern. I: Brandtsegg, M. (red.): Kulturarv - en kilde til verdiskapning. Rapport fra konferansen i Sandefjord 23. og 24. september 1996, Riksantikvaren, s. 120-125 (6 s). Kan lese på nett: www.nb.no

 

+ Schanche, A. 2001: Samiske kulturminner. I: Holme, J. (red.): Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind I. Økokrims skriftserie nr. 12, s. 56-61 (24 s)

 

Schanche, A. 2002: Knoklenes verdi: Om forskning på og forvaltning av skjelettmateriale fra samiske graver. I: Samisk forskning og forskningsetikk. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Publikasjon nr. 2, 2002, s. 99-133 (34 s). Publikasjonen kan lastes ned fra nett: NESH

 

Svestad, A. 2013. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 194-222. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Aronsson, K.-J. 2013: Reburial Ethics: The Neiden and Rounala Cases. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 223-225. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Goldstein, L. 2013: Reburial Ethics: Svestads Analysis of the Neiden Sámi case. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 225-227. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Karlsson, H. 2013: A New Ethical Path for Archaeology? Norwegian Archaeological Review, 46(2): 227-230. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Sayer, D. 2013: Two Viking Ship Burials and the Transience of Situational Ethics. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 231-233. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Zimmerman, L. 2013: Beings who are, Beings who were, and the Neiden Reburial. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 233-236. Tilgjengelig via UB/Oria.

 

Svestad, A. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Ducan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 236-242. (49 s.) Tilgjengelig via UB/Oria.

 

+Torvanger, Å.M. 2001: Fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg. I: Holme, J. (red.): Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind I. Økokrims skriftserie nr. 12, s. 62-99 (37 s)

 

Lover

Lov om kulturminner (Kulturminneloven)

Loven kan lastes ned fra Lovdata: www.lovdata.no

 

Plan og bygningsloven

Loven finnes på Lovdata: www.lovdata.no

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

Loven finnes på Lovdata: www.lovdata.no 

 

Forskrifter

Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

Forskriften finnes på Lovdata: www.lovdata.no

 

Nettressurser

I tillegg vil det bli bruk av en rekke ressurser på nett, eksempelvis:

GeoNorge:

www.geonorge.no

 

Miljøstatus Norge:

www.miljostatus.no/kart

 

Dokumentasjonsprosjektet:

www.dokpro.uio.no

 

Riksantikvaren:

www.riksantikvaren.no

 

Askeladden. https://askeladden.ra.no (passordbeskyttet)

 

Kulturminnesøk: www.kulturminnesok.no

 

SEFRAK-registeret: www.riksantikvaren.no

NB!-registeret: nb.rak.no

Undervisning Høst 2017
Orienteringsmøte: Ingen orienteringsmøte.
Forelesning f.aman. Gørill Nilsen
Første forelesning: Se timeplan på nett.

Eksamen Arbeidskrav: Utlevering av 1. mappeoppgave: 11. september. Innlevering av 1. mappeoppgave: 18.september. Utlevering av 2. mappeoppgave: 30. oktober. Innlevering av 2. mappeoppgave: 6. november. Arbeidskrav leveres i Fronter. Innlevering av mappeeksamen: 1. desember innen kl. 14.00 i WISEflow.Kontakt

GN bilde.jpg

Gørill Nilsen


Telefon: +4777644317 gorill.nilsen@uit.no