høst 2017

BED-2025 Avgiftsrett - 10 stp

Sist endret: 05.09.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Kurset gir en innføring i hovedtrekkene ved den norske avgiftsretten - med særlig vekt på merverdiavgift.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om beregning og behandling av merverdiavgiften for næringsdrivende.
 • Kjenne til begreper, rettskilder og lovtolking i merverdiavgiftsretten.
 • Kjenne til hvilke ulike former for transaksjoner som utløser avgiftsplikt.
 • Kjenne reglene for beregning og betaling av utgående avgift.
 • Kjenne til reglene for behandling av inngående avgift.
 • Har kunnskap om reglene for behandling av merverdiavgift knyttet til offentlig virksomhet og ideelle organisasjoner.
 • Har kunnskap om kompensasjonsreglene for kommuner og fylkeskommuner.
 • Har kunnskap om avgiftsmessige virkninger av registrering i merverdiavgiftsregistret og opphør av avgiftspliktig virksomhet.
 • Har kunnskap om grunnleggende avgiftsforvaltningsrett
 • Har kunnskap om sanksjoner ved feil avgiftsbehandling
 • Har kunnskap om periodisering for utstedelse av salgsdokument.
 • Har kunnskap om arveavgift.

 

Ferdigheter:

 • Kunne beregne og behandle utgående avgift av ulike transaksjoner.
 • Kunne analysere transaksjoner og rett til fradrag for inngående avgift.
 • Kunne beregne og behandle kapitalvarer ved justeringsutløsende hendelser.
 • Kunne utarbeide et korrekt salgsdokument og foreta et avgiftsoppgjør.
 • Kunne registrere et avgifts subjekt.
 • Kunne vurdere de likviditetsmessige virkninger ulike registreringsformer.
 • Kunne med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere å drøfte konkrete avgiftsmessige problemstillinger.

 

Kompetanse:

 • Besitte en grunnleggende kunnskap i merverdiavgiftsrett, og ha evne til å fornye kunnskapen i takt med endring i merverdiavgiftsretten.
 • Ha en systemforståelse, herunder kunne identifisere ulike arter av risiko i forbindelse med merverdiavgiftsbehandlingen.
 • Ha en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av avgiftsregler, herunder evne til etiske refleksjoner
 • Forstå å praktisere merverdiavgiftsreglene i en økonomisk sammenheng.
 • Kunne skriftlig og muntlig kommunisere og argumentere ut fra relevant merverdiavgiftsrettslig kunnskap, herunder til kunder, medarbeidere, revisorer og skattekontor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta.

For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø og Alta.

 

 

Dato for eksamen

Skriftlig prøve Alta 20.11.2017;Skriftlig prøve Tromsø 20.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2025F Avgiftsrett 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Henning Sollid


Skip to main content