høst 2017

BED-2025 Avgiftsrett - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Kurset gir en innføring i hovedtrekkene ved den norske avgiftsretten - med særlig vekt på merverdiavgift.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om beregning og behandling av merverdiavgiften for næringsdrivende.
 • Kjenne til begreper, rettskilder og lovtolking i merverdiavgiftsretten.
 • Kjenne til hvilke ulike former for transaksjoner som utløser avgiftsplikt.
 • Kjenne reglene for beregning og betaling av utgående avgift.
 • Kjenne til reglene for behandling av inngående avgift.
 • Har kunnskap om reglene for behandling av merverdiavgift knyttet til offentlig virksomhet og ideelle organisasjoner.
 • Har kunnskap om kompensasjonsreglene for kommuner og fylkeskommuner.
 • Har kunnskap om avgiftsmessige virkninger av registrering i merverdiavgiftsregistret og opphør av avgiftspliktig virksomhet.
 • Har kunnskap om grunnleggende avgiftsforvaltningsrett
 • Har kunnskap om sanksjoner ved feil avgiftsbehandling
 • Har kunnskap om periodisering for utstedelse av salgsdokument.
 • Har kunnskap om arveavgift.

 

Ferdigheter:

 • Kunne beregne og behandle utgående avgift av ulike transaksjoner.
 • Kunne analysere transaksjoner og rett til fradrag for inngående avgift.
 • Kunne beregne og behandle kapitalvarer ved justeringsutløsende hendelser.
 • Kunne utarbeide et korrekt salgsdokument og foreta et avgiftsoppgjør.
 • Kunne registrere et avgifts subjekt.
 • Kunne vurdere de likviditetsmessige virkninger ulike registreringsformer.
 • Kunne med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere å drøfte konkrete avgiftsmessige problemstillinger.

 

Kompetanse:

 • Besitte en grunnleggende kunnskap i merverdiavgiftsrett, og ha evne til å fornye kunnskapen i takt med endring i merverdiavgiftsretten.
 • Ha en systemforståelse, herunder kunne identifisere ulike arter av risiko i forbindelse med merverdiavgiftsbehandlingen.
 • Ha en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av avgiftsregler, herunder evne til etiske refleksjoner
 • Forstå å praktisere merverdiavgiftsreglene i en økonomisk sammenheng.
 • Kunne skriftlig og muntlig kommunisere og argumentere ut fra relevant merverdiavgiftsrettslig kunnskap, herunder til kunder, medarbeidere, revisorer og skattekontor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta.

For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø og Alta.

 

 

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve Tromsø
20.11.2017
Skriftlig prø
ve Alta 20.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2025F Avgiftsrett 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Henning Sollid