Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2017

SAM-3115 Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i litteratur med studieretning samisk og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudier i samisk.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp) i samisk som morsmål hvorav 60 stp må være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Studentene skal få et innblikk i den samiske tekstforskningens fremvekst gjennom historiske, vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiv, og kunne relatere den til nyere urfolkskritikk (indigenous methodology), samt få kunnskap om akademias posisjon i forhold til urfolksforskningen.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om den samiske tekstforskningens historie
  • kunnskap om forskningstradisjonens syn på samiske tekster
  • kjennskap til ulike analytiske innfallsvinkler som har vært brukt i forskning på urfolkskulturer og litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

  • presentere hovedtrekkene i samisk teksttolkningshistorie
  • foreta egne vurderinger av samisk kulturforsknings teoretiske og metodiske posisjon i forhold til moderne urfolkskritikk
  • formidle kunnskap om framveksten av forskningsaktivitet utført av urfolk innenfor dette forskningsfeltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisninga er organisert rundt forelesninger, gruppearbeid og seminarer, hvor studentene har framlegg og diskusjoner konsentrert rundt pensumtekstene. Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av:

  • en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

LTF2009.jpg-Bredde-180px-

Lill Tove Fredriksen


Førsteamanuensis i samisk litteratur
Telefon: +4777646342 lill.tove.fredriksen@uit.no