høst 2017

BED-2104 Revisjon - 15 stp

Sist endret: 01.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir en grundig innføring i revisors rammebetingelser, revisjonsteori og metode for å utøve revisoryrket, herunder etisk refleksjon og inkludert en oversikt over sentrale elementer i revisjon av stat og kommune.

Hva lærer du

Læringsutbytte for revisjon

KUNNSKAP: Studenten

 • har kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor
 • har kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
 • har kjennskap til normativ etisk teori og morallære
 • har overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
 • har overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune.

 

FERDIGHETER: Studenten

 • kan anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • kan foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering
  • til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder
  • kan vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel
  • kan fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • kan vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • kan utforme mest effektive testmetoder og utvalg
  • kan innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • kan konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • kan bestemme revisjonsberetningens utforming
  • kan bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til
  • offentlig myndighet og ledelse

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere en obligatorisk oppgave som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. Dette er en nasjonal eksamen som er felles for de fleste institusjoner som tilbyr revisjonsstudiet.

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 20.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RREV Revisjon 15 stp

Pensum

Pensum kan kjøpes hos www.akademika.no, eller hos den lokale bokhandelen.Opplysninger om litteratur vil også bli lagt ut i Fronter ved semesterstart.

Gulden, B. P. (siste utgave). Den eksterne revisor. Oslo: Gyldendal akademisk. 500 s.

Gulden, B. P. (siste utgave). Revisjon: teori og metode. Oslo: Cappelen akademisk. 703 s.

Gulden, B. P. (siste utgave). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. Oslo:Cappelen akademisk.429 s.

Den Norske Revisorforening, Revisors Håndbok.

Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad Jan Sverre Isaksen