høst 2017

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Sist endret: 13.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

For å oppnå kursets formål, vil det inneholde følgende elementer: a) Gi studentene en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige begreper og forskningsdesign for analyse av kvalitative og kvantitative data, herunder bruk av sekundærdata og innsamling av primærdata ved bruk av spørreundersøkelser. b) Gi studentene en innføring i statistiske grunnbegreper, statistiske fordelinger og hvordan de blir brukt av økonomer og samfunnsvitere. Vekt vil bli lagt på å gi opplæring i å avdekke statistiske sammenhenger mellom variabler (blant annet krysstabeller, variansanalyse, korrelasjonsanalyse) samt hypotesetesting. c) Gi studentene en grunnleggende forståelse av lineær regresjonsanalyse. Dette elementet vil ha en sentral plass i kurset. d) Gi studentene praktisk øvelse i å bruke statistisk programvare gjennom øvelser og innleveringer.

Hva lærer du

Kurset gir en bred innføring i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Studentene får kjennskap til forskningsprosessen og både kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder gjennomgås. Studentene gis det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet. Studentene får analytisk innsikt og det legges vekt på anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet. Det legges vekt på oppgaveregning og analyse av data ved bruk av dataverktøy.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Kandidaten har bred kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode (forskningsmetode).
 • Kandidaten kjenner til forskningsprosessen, av både kvantitative og kvalitative forskningsopplegg.
 • kandidaten har kunnskap om forholdet mellom teori og empiri/data.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike analyse- og datainnsamlingsmetoder, både kvalitative og kvantitative, og kan anvende disse i praksis.
 • Kandidaten har bred kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet.
 • Kandidaten har kunnskap om simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan definere  forskningsspørsmål og foreta avgrensning og definering av begreper og problemer.
 • Kandidaten kan bruke dataverktøy, relevante modeller og teori for å analysere økonomisk-administrative problemstillinger.
 • Kandidaten kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet.
 • Kandidaten kan søke etter informasjon, utøve kildekritikk, referere og skrive referanselister.
 • Kandidaten kantolke teoretiske og empiriske forskning/funn, samt generalisering, validitet og reliabilitet, og være seg bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder.
 • Kandidaten kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
 • Kandidaten kan analysere  sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, og videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • Kandidatenkan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, normalfordeling/normaltilnærming og t-fordeling.
 • Kandidaten kan  estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering.
 • Kandidaten behersker hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder.
 • Kandidaten kan tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.

Kompetanse:

 • kandidaten besitter en grunnleggende kompetanse i metode og statistikk for å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.
 • Kandidaten kan utforme og skrive strukturerte rapporter som omhandler økonomisk- administrative problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente standarder.
 • Kandidaten har innsikt i ulike forskningsdesign; kvantitative kontra kvalitative forskningsopplegg og aktuelle kombinasjoner av disse.
 • Kandidaten kan bruke relevant dataverktøy til statistisk analyse.
 • Kandidaten kan beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.
 • Kandidaten kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.
 • Kandidaten kan foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen. Kurset har arbeidskrav som tilsier at studentene må gjennomføre innleveringer for å kunne avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve Alta 18.12.2017
Skriftlig prø
ve Tromsø
18.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta aman. Kjetil Leknes
stip. Guanqing Wang
Forelesninger Tromsø prof. Øystein Myrland
f.aman. Giovanna Bertella
f.aman. Torun Fretheim