høst 2017

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Sist endret: 05.09.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

For å oppnå kursets formål, vil det inneholde følgende elementer: a) Gi studentene en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige begreper og forskningsdesign for analyse av kvalitative og kvantitative data, herunder bruk av sekundærdata og innsamling av primærdata ved bruk av spørreundersøkelser. b) Gi studentene en innføring i statistiske grunnbegreper, statistiske fordelinger og hvordan de blir brukt av økonomer og samfunnsvitere. Vekt vil bli lagt på å gi opplæring i å avdekke statistiske sammenhenger mellom variabler (blant annet krysstabeller, variansanalyse, korrelasjonsanalyse) samt hypotesetesting. c) Gi studentene en grunnleggende forståelse av lineær regresjonsanalyse. Dette elementet vil ha en sentral plass i kurset. d) Gi studentene praktisk øvelse i å bruke statistisk programvare gjennom øvelser og innleveringer.

Hva lærer du

Kurset gir en bred innføring i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Studentene får kjennskap til forskningsprosessen og både kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder gjennomgås. Studentene gis det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet. Studentene får analytisk innsikt og det legges vekt på anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet. Det legges vekt på oppgaveregning og analyse av data ved bruk av dataverktøy.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Kandidaten har bred kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode (forskningsmetode).
 • Kandidaten kjenner til forskningsprosessen, av både kvantitative og kvalitative forskningsopplegg.
 • kandidaten har kunnskap om forholdet mellom teori og empiri/data.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike analyse- og datainnsamlingsmetoder, både kvalitative og kvantitative, og kan anvende disse i praksis.
 • Kandidaten har bred kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet.
 • Kandidaten har kunnskap om simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan definere  forskningsspørsmål og foreta avgrensning og definering av begreper og problemer.
 • Kandidaten kan bruke dataverktøy, relevante modeller og teori for å analysere økonomisk-administrative problemstillinger.
 • Kandidaten kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet.
 • Kandidaten kan søke etter informasjon, utøve kildekritikk, referere og skrive referanselister.
 • Kandidaten kantolke teoretiske og empiriske forskning/funn, samt generalisering, validitet og reliabilitet, og være seg bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder.
 • Kandidaten kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
 • Kandidaten kan analysere  sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, og videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • Kandidatenkan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, normalfordeling/normaltilnærming og t-fordeling.
 • Kandidaten kan  estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering.
 • Kandidaten behersker hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder.
 • Kandidaten kan tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.

Kompetanse:

 • kandidaten besitter en grunnleggende kompetanse i metode og statistikk for å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.
 • Kandidaten kan utforme og skrive strukturerte rapporter som omhandler økonomisk- administrative problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente standarder.
 • Kandidaten har innsikt i ulike forskningsdesign; kvantitative kontra kvalitative forskningsopplegg og aktuelle kombinasjoner av disse.
 • Kandidaten kan bruke relevant dataverktøy til statistisk analyse.
 • Kandidaten kan beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.
 • Kandidaten kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.
 • Kandidaten kan foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen. Kurset har arbeidskrav som tilsier at studentene må gjennomføre innleveringer for å kunne avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve Tromsø 18.12.2017;Skriftlig prøve Alta 18.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta aman. Kjetil Leknes
stip. Guanqing Wang
Forelesninger Tromsø prof. Øystein Myrland
f.aman. Giovanna Bertella
f.aman. Torun Fretheim


Skip to main content