høst 2017

BED-2047 Forhandlinger - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Kursbeskrivelse

Kurset lærer studentene teori og praksis innen forhandlinger. Studentene vil bli gjort kjent med ulike forhandlingssituasjoner og utfordringer som gjerne dukker opp i en forhandlingssituasjon, og lære hvordan disse kan håndteres.

Kurset består av en kombinasjon av teori og praksis. Studenten blir gjort kjent med teori og modeller i forelesninger og gjennom litteraturstudier. Forhandlingsøvelser er sentrale i kurset og stiller derfor krav om studenters delaktighet. Studenten skal utarbeide forhandlingsanalyser som skal gjøres individuelt og i gruppe.

Studenten skal praktisere forhandlinger, deriblant sammen med jusstudenter. Forhandlingsøvelser illustrerer teori i praksis, og det er ved å praktisere at studenten lærer hvordan en forhandling kan gjennomføres. Forelesningsplanen som blir lagt ut i Fronter ved semesterstart vil vise hvilke aktiviteter som finner sted når gjennom semesteret. Det er viktig at studenten gjør seg kjent med alle obligatoriske aktiviteter i kurset da disse må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Forhandlingskonkurranse

Organiseringen av en halvdagsforhandlingskonkurranse er et arbeidskrav. I starten av semesteret vil vi etablere en komite bestående av studenter i kurset som tar hovedansvar for å organisere en forhandlingskonkurranse ved HHT. Komiteen vil ta ansvar for å delegere oppgaver til andre studenter i kurset. For å gjennomføre en forhandlingskonkurranse må studentene blant annet markedsføre samt registrere studenter som vil delta. En del av forberedelsene til konkurransen vil skje i regi av kurset. Vi må bli enige om hvem av studentene i kurset som skal delta i forhandlingene og hvem som skal være dommere. Dommerne blir enige om hvilket team som skal kåres til vinnere. Seansen vil ha en varighet på 3 timer. Hvis studentene ønsker det kan seansen avsluttes med en sosial sammenkomst i student bodegaen. Studentene ved juridisk fakultet organiserer forhandlingskonkurranse ved sitt fakultet, så det er mulig å hente inspirasjon derfra. Det organiseres en rekke forhandlingskonkurranser på vårparten som inviterer studenter fra hele verden til å delta. Dette kurset gir studentene et godt utgangspunkt til å kvalifisere seg til å delta, se følgende linker: http://thenegotiationchallenge.org/

http://warsawnegotiationround.com/apply/.

Forberedelser

Studentene oppfordres til å lese litteraturen som er oppgitt i forelesningsplanen før de kommer til en forelesning og forhandlingsøvelse. Det vil gi et bedre læringsutbytte da man er kjent med stoffet som skal gjennomgås.

Veiledning

Det vil bli gitt veiledning til gruppearbeidet. Informasjon om dette vil bli lagt ut på Fronter. Forbered spørsmål som dere ønsker å drøfte, da får dere bedre nytte av veiledningen.

Hva lærer du

Når kurset er avsluttet skal studentene være i stand til å forklare grunnleggende begreper og prinsipper innen forhandlingsteori. Studenten skal være i stand til å redegjøre for hva som skjer i en gitt forhandlingssituasjon. Studenten skal kunne presentere forslag med hensyn til hvilken strategi som kan være fruktbar i ulike forhandlingssituasjoner, samt være forberedt på å justere denne undervegs når situasjonen krever det. Etter endt kurs skal studentene ha en god forståelse for hvordan planlegge en forhandling og hvordan den bør gjennomføres, samt være beredt til å delta i reelle forhandlinger.  

Studentene skal etter endt kurs ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskap og forståelse:

  • Kunne redegjøre for grunnleggende begreper og prinsipper innen forhandlingsteori.
  • Kunne redegjøre for hvilke utfordringer som kan dukke opp i en forhandlingssituasjon, og om hvordan disse situasjonene kan håndteres.
  • Kunne planlegge og forberede en reell forhandling.

Ferdigheter:

  • Kunne fremme forslag om hvilken strategi som kan være fruktbar i ulike. .forhandlingssituasjoner.
  • Kunne delta i reelle forhandlinger.
  • Være i stand til å variere forhandlingsstrategi avhengig av situasjonen.

Kompetanse:

  • Kunne formidle og drøfte sentrale aspekter i ulike forhandlingssituasjoner.
  • Besitte grunnleggende kunnskap innen feltet, og skal ha et godt utgangspunkt til å utvikle kunnskapen ytterligere.
  • Kunne lære av og analysere reelle forhandlinger.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Høsten 2017 blir kurset gitt som et ordinært tilbud og innebærer ulike undervisningsformer på Campus, 2-4 timer per seanse. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på Campus da kurset krever at studenten deltar i en rekke arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger og forhandlingsøvelser, samt gruppearbeid, presentasjoner, og veiledning.   

Emnetimeplanen BED - 2047 gir informasjon om hvor og når forelesninger og forhandlingsøvelser, presentasjoner, og veiledning finner sted.

Forelesningsplanen blir lagt ut på Fronter rett før semesterstart.

Det er studentenes eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke er gitt i emnebeskrivelsen, forelesningsplanen, på Fronter eller i pensumlitteraturen.

Dataverktøy Det forventes at studentene mestrer bruk av tekstbehandling.

Eksamen

Forhandlingsanalyse: Gruppebesvarelse

Studentene skal i løpet av semesteret levere inn en gruppebesvarelse som tar utgangspunkt i en gjennomført forhandlingsøvelse. Besvarelsen skal utarbeides av forhandlingsteamet, og består i å utarbeide en forhandlingsanalyse: forberedelsene, forhandlingene og utfallet. Analysen skal også bestå av en drøfting om hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra, og forslag på hva dere ville gjort annerledes om muligheten til å gjøre forhandlingen på nytt var tilstede.

Besvarelsen skal være på max 10 sider + forside og referanser.

Besvarelsen utgjør 30 % av total karakteren.

Forhandlingsanalyse: Individuell

Studenten skal utarbeide en individuell forhandlingsanalyse på max 5 sider + forside og referanser. Studenten skal ta utgangpunkt i et av casene som blir brukt i forhandlingene med jus studentene. Forhandlingsanalysen skal analysere forhandlingsprosessen (forberedelsene, forhandlingene og utfallet), og drøfte hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra.

Besvarelsen utgjør 30 % av total karakteren.

Begge forhandlingsanalysene skal vise at dere behersker sentrale begreper i forhandlingslitteraturen (pensum), og at dere forstår hvordan bruke teorien til å analysere forhandlingsprosessen.

Individuell Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen har en varighet på 48 timer. Denne eksamenen består først av en forhandling. Deretter skal studenten, med utgangspunkt i forhandlingen, utarbeide et analysearbeid med fokus på forberedelser, forhandlinger og utfall. Analysen skal også bestå av en drøfting om hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra, og forslag på hva studenten ville gjort annerledes om han/hun hadde mulighet til å gjøre forhandlingen på nytt.

Besvarelsen skal være på max 10 sider + forside og referanser.

Hjemmeeksamen utgjør 40 % av total karakteren.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Arbeidskrav

Studentene må oppfylle en rekke arbeidskrav for å kunne få avlegge eksamen i emnet.

Arbeidskrav: Forhandlingsøvelser

Studentene skal delta i forhandlingsøvelser ved HHT og sammen med jus-studenter. De fleste forhandlingsøvelsene vil ha en varighet på mellom 3 og 4 undervisningstimer. Mer detaljert informasjon om tidspunkt for obligatoriske forhandlingsøvelser blir lagt ut på Fronter før semesterstart.

Arbeidskrav: Forhandlingskonkurranse

Studentene i kurset tar ansvar for å organisere samt gjennomføre en forhandlingskonkurranse blant HHT studentene. Det vil bli brukt tid i kurset til å organisere samt forberede konkurransen, en ca 3 timers seanse. Kursets studenter skal være dommere i konkurransen.

Arbeidskrav: Presentasjon

Gruppebesvarelsen skal presenteres og hvert medlem i gruppa skal bidra i presentasjonen. Tidspunkt for presentasjonen vil bli oppgitt ved semesterstart. 

Hvis studenten ikke oppfyller et arbeidskrav må det leveres inn dokumentasjon som sykemelding til studieadministrasjonen for at et alternativt arbeidskrav skal kunne tilbys, og for å få en ny dato slik at arbeidskrav blir fullført.

Dato for eksamen

Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo november for høstsemesteret og primo mai for vårsemesteret.

Eksamensdato

Gruppebesvarelse forhandlingsanalyse innlevering_ 05.10.2017
Individuell forhandlingsanalyse innlevering_ 20.11.2017
Hjemmeeksamen innlevering_ 06.12.2017 utlevering_ 24.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.aman. Gro Alteren
Seminar Tromsø f.aman. Gro Alteren