høst 2017

AUT-1004 El-lære og Elektronikk - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

¿ Grunnbegreper, serie- og parallellkretser

¿ Måleteknikk

¿ Kondensatorer

¿ Induksjon og Magnetisme

¿ Kretsanalyse/Kretsteoremer ¿

Vekselstrøm

¿ Omformere AC/DC, DC/DC og DC/AC

¿ Elektriske motorer, servo- og stepmotorer

¿ Operasjonsforsterkeren, halvledere, dioder, transistorer, driver-trinn.

¿ Bruk av dataprogrammer for kretsskjema, simulering og utlegging av kretser. Bygging av enkle elektroniske kretser.

Hva lærer du

Kunnskap

¿ Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk, måleteknikk og elektronikk.

¿ Dybdekunnskap innenfor el-lære, måleteknikk, kretsanalyse, og analog elektronikk.

Ferdigheter

¿ Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer ¿ Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger

¿ Kan designe og analysere enkle elektroniske kretser manuelt og ved simuleringer.

Generell kompetanse

¿ God forståelse av relevante definisjoner og begreper samt anvendelse av teori og metoder

¿ Kan kommunisere med andre om el-lære, måleteknikk og elektronikk

¿ Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger, 12 t regneøvinger, simuleringer, 15 t laboratoriøvinger og prosjekt.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

¿ 5 av 6 obligatoriske øvinger

¿ Godkjent deltakelse i 5 laboratorieøvinger inkl. forarbeider og godkjente rapporter på 2 utvalgte laboratorieoppgaver.

Eksamensform: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning øvinglær. Leif Ludvik Hansen
f.aman. Jarle Andre Johansen
Øving øvinglær. Leif Ludvik Hansen
f.aman. Jarle Andre Johansen
Lab øvinglær. Leif Ludvik Hansen
f.aman. Jarle Andre Johansen
Simulering uni.lekt. Bernt Inge Hansen