høst 2017

BED-2102 Supply Chain Management - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

De fleste bedrifter er i dag medlem av en eller flere supply chains eller forsyningskjeder. Forsyningskjeder øker i omfang, blir mer internasjonale og fremheves som en mulig vei til å bli mer konkurransedyktig. Hvordan medlemmer i en forsyningskjede som samarbeider med hverandre kan bli mer konkurransedyktig enn aktører som innbitt konkurrerer med hverandre er imidlertid uklart for de fleste. Intensjonen med dette emnet er å øke forståelsen av hva det vil si å være en del av en forsyningskjede, samt å forklare hvordan fordelaktige resultater kan oppnås, ved at alle ledd i forsyningskjeden samarbeider aktivt for å gjøre sluttkundene fornøyd. Supply chain management som teori bygger på verdikjedeteori og strategiteorier som transaksjonskostnadsteori, ressurs-basert teori og lean-tankegang. Emnet tydeliggjør betydningen av så vel intern som ekstern integrasjon, samt gir kunnskap om hvordan den enkelte deltaker i et slikt system kan bidra til verdiskaping og konkurransekraft for den supply chain de er en del av. Det overordnede målet i supply chain management teorien er å fokusere på det som gir verdi for sluttbrukerne fordi fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer, mens de misfornøyde kunder ofte velger et annet produkt eller et annet innkjøpssted neste gang.

Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til supply chain management (forsyningskjedeledelse), og være i stand til å forstå og å analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til vareflyten i forsyningskjeder. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom logistikk, verdikjeder og forsyningskjeder.
 • Ha skaffet seg omfattende kunnskap om forsyningskjedeteori.
 • Ha kunnskap om hvorfor informasjonssystem, enterprise resource planning (ERP) og informasjonsdeling er viktig for å forstå hvordan forsyningskjeder fungerer.
 • Ha kunnskap om hvordan ulike funksjoner som markedsføring, operativ drift, anskaffelser og logistikk får en spesiell betydning i en forsyningskjede-kontekst.
 • Ha kunnskap om effektiviseringstiltak generelt og om lean som metode spesielt.
 • Ha kunnskap om hvorfor samarbeid er så viktig i en forsyningskjede.

 

Ferdigheter:

 • Kunne utforme en strategiplan for en forsyningskjede.
 • Kunne vurdere hvilke aktører som det kan være hensiktsmessig å inkludere i en tenkt forsyningskjede og vurdere hvordan en slik organisasjon kan videreutvikle seg.
 • Kunne anvende lean aktivt i en avdeling eller i en bedrift for å effektivisere driften og fjerne unødig sløsing.

 

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen av de mest sentrale forskningsbidrag i emnet.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner til hvorfor noen forsyningskjeder lykkes med sitt arbeid, mens andre mislykkes.
 • Kunne vurdere utviklingen i ulike bransjer sett i lys av forsyningskjedeteori, samt å kunne forklare den globale utvikling som man ser i de fleste bransjer i dag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre et selvstendig arbeid, fortrinnsvis som gruppearbeid. Problem-stillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å få avlegge eksamen i emnet. Krav til godkjent arbeidskrav ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT i Harstad.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Sanders, N.R. (2012). Supply Chain Management: A global perspective, 1th Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc. [ISBN: 978-0-470-14117-5]

Dennis, P. (2015). Lean Production Simplified. 3 rd Edition, New York: Productivity Press,

[ISBN: 978-1-498-70887-6]

Videre pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no

Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Trond Bottolfsen