høst 2017

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 05.09.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling

 Ferdigheter:

  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse og foreslå løsninger.
  • Kunne kartlegge ledelsesmiljøet og utvikling av ansatte

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
  • Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter. To obligatoriske innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen. Innleveringene skal gjøres i grupper av tre studenter. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Dato for eksamen

Skriftlig Tromsø 24.11.2017;Skriftlig Harstad 24.11.2017;Skriftlig Narvik 24.11.2017;Skriftlig Alta 24.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp

Pensum

Hovedbok på pensum er:

Jacobsen, DY og Thorsvik, J (2013, 4. utgave): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen, Fagbokforlaget.

100-150 sider tilleggslitteratur blir opplyst ved semesterstart

 

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no

Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta prof. Dagfinn Sætra
Forelesninger Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
Forelesninger Harstad aman. Hilde Nordahl-Pedersen
uni.lekt. Ole Svedenborg
Forelesninger Narvik uni.lekt. Ole Svedenborg


Skip to main content