høst 2017

ARK-3021 Jernalder i nord: Håløygene og deres forbindelser - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergradsprogrammet i arkeologi. Det kan også tas som enkeltemne.

Emnet passer også som valgemne for studenter på masterprogrammet i historie, kunsthistorie, samfunnsplanlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet behandler problemstillinger knyttet til utforskinga og forståelsen av jernalderen (500 f.Kr.-1030 e.Kr.) i Fennoskandinavia/Norden med særlig henblikk på det nordlige området. Fokus settes på hvilke forutsetninger, relasjoner og drivkrefter som preger germanske/norrøne samfunn i perioden, der forholdet til samiske samfunn og det flerkulturelle står sentralt. Hovedtyngden av pensum vil være knyttet til nordre Fennoskandinavia.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • Ha dypere kunnskap om nordisk jernalder med vekt på nordre Fennoskandia
  • Ha forståelse for hvilke betingelser, relasjoner og prosesser som ligger til grunn for norrøne/germanske samfunn i nordre Fennoskandia, særlig sett i forhold til samiske samfunn.
  • Ha forståelsen for den faglige utforskinga av dette feltet fra 1800-tallet til i dag.
  • Ha oversikt over hvilke teoretiske perspektiver som kan anvendes for å belyse samfunn og prosesser i fennoskandinavisk/-nordisk jernalder, med særlig vekt på det nordlige området.

Ferdigheter

  • Anvende ulike teoretiske perspektiver for en kritisk drøfting og analyse av jernalder i Fennoskandinava/Norden.
  • Problematisere hvordan forskningshistorie og det varierte kildetilfang påvirker utforskinga av jernalderen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det normale undervisningsspråket er norsk. Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet

Undervisning

Undervisningen består seminar på til sammen 7 - 10 dobbelttimer, hvor studenter innleverer og legger frem essays, basert på pensumlitteratur. Antall seminarer vil være avhengig av antall studenter på emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på 2/3 av seminarene. For å fremstille seg til eksamen, må studenten også ha lagt fram og innlevert minimum 3 av 4 essays à 2,5 sider (ca. 900 ord). For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha bestått arbeidskravet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 3500 ord (ca.10 sider) over selvvalgt tekst. Oppgaveteksten velges i samråd med faglærer. Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å kontinuere ved karakteren F.

Timeplan

Pensum

Pensum høst 2017

Pensum: ca. 1000 sider.

*= I KOMPENDIUM

Jernalderforskning i Nord-Norge 1930-1990 (ca. 210 sider):

* Brøgger, Anton W. 1931: Nord-Norges bosetningshistorie. En oversikt. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie C, II:4. (45 sider) Hele boka tilgjengelig fra Bokhylla: www.nb.no

* Gjessing, Gutorm 1929: Ophavet til Håløygjarlenes rike. En liten arkeologisk skisse. Håløygminne, hefte 2, s. 35-38. (4 sider)

* Gjessing, Gutorm 1930: Mer om ophavet til Håløygjarlenes rike. Håløygminne, hefte 1, s. 99-106. (7 sider)

* Johansen, Olav S. 1982: Viking Age Farms: Estimating the Number and Population size. Norwegian Archaeological Review, vol. 12(1), s. 45-69. (25 sider) ISSN 0029-3652

* Johansen, Olav S. 1990: Synspunkter på jernalderens jordbrukssamfunn i Nord-Norge. Stensilserie B, nr. 29, Arkeologiseksjonen, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, s. 10-64. (55 sider) ISSN 0801-194X

* Koht, Halvdan 1969: Om namne Hålogaland. Håløygminne, hefte 4, s. 504-10. (7 sider)

* Lund, Harald E. 1955: Håløygske høvdingeseter fra jernalderen. Stavanger Museums Årbok, s. 101-107. (7 sider)

* Magnus, Bente og Bjørn Myhre 1972: The Concept 'Immigration' in Archaeological Context illustrated by examples from West Norway and North Norwegian Early Iron Age. + Comments. Norwegian Archaeological Review, vol. 5(1), s. 45-70. (26 sider)

Storli, Inger 1989: Om Raud den Ramme og andre håløyg-høvdinger. I Reidar Bertelsen, Per K. Reymert og Astrid Utne (red.): Framskritt for fortida i nord. I Povl Simonsens fotefar. Tromsø Museums Skrifter XXII, s. 185-209. (15 sider) ISBN 82-7142-009-9. Boka er tilgengelig gratis i bokhylla i kontorkorridoren på arkeologifløya på AHR.

* Vinsrygg, Synnøve 1979: Merovingartid i Nord-Noreg. Arkeologiske avhandlinger fra Historisk Museum, Universitetet i Bergen, nr. 2, s 59-77. (19 sider)

Eksterne kontakter og etnisk interaksjon (ca. 230 sider):

Bruun, Inga M. 2007: Blandede graver, blandede kulturer. En tolkning av gravskikk og etniske forhold i Nord-Norge gjennom jernalder og tidlig middelalder. Masteravhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø, (80 sider) www.ub.uit.no/munin

Gjessing, Gutorm 1939: Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen. Viking, bd. III, s. 37-54. (17 sider) www.duo.uio.no

Jørgensen, Roger 2010: Production or trade? The supply of Iron to North Norway During the Iron Age. Dr. philos-avhandling, Universitetet i Tromsø, Kapittel 8 Symbolism, technology and supply or why there are so few production sites in North Norway, s. 173-205. (33 sider) www.ub.uit.no/munin

* Lebecq, Stéphane 2007: Communication and exchange in northwest Europe. I Janet Bately og Anton Englert (red.) 2007: Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North 1. The Viking Ship Museum in Roskilde, Roskilde, s. 170-179 (10 sider) ISBN 978-87-85180-47-6

* Mundal, Else 2004: Kontakt mellom nordisk og samisk kultur reflektert i norrøne mytar og religion. I Jurij Kusmenko (red.): The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact. Schriften zur Kulturwiwssenschaft, band 55, Verlag Dr. Kovac, s. 41-54. (14 sider)

* Odner, Knut 1983: Finner og terfinner. Etniske prosesser i det nordlige Fenno-Skandinavia. Oslo Occasional Papers In Social Anthropology, nr. 9. Kapittel 2 Kontekst og tekst, 3 «...men alle har en flik av komagen stikkende ut, 6 «Torolf for vide omkring», s. 5-21, 78-93. (40 sider)

* Olsen, Bjørnar 2000: Belligerent chieftains and oppressed hunters? Changing conceptions of inter-ethnic relationships in Northern Norway during the iron age and early medieval period. I Martin Appelt, Joel Berglund og Hans Christian Gulløv (red.): Identities and cultural contacts in the Arctic. Proceedings from a conference at the Danish National Museum, Copenhagen, November 30 to December 2. 1999, s. 28-42. (15 sider) ISBN 8790369408

* Pálsson, Hermann 1998: Searching for the Sámi in Early Icelandic Sources. Dieðut 1 - Giellacállosat III, s. 75-83. (8 sider)

Storli, Inger 1991: De østlige smykkene fra vikingtid og tidlig middelalder. Viking, bd. XLIII, s. 89-194. (16 sider) ISSN 0332-608X www.duo.uio.no

Økonomi og bosetting (ca 140 sider):

Johansen, Olav S., Steinar Gulliksen og Reidar Nydal 1986: 13C and Diet: Analysis of Norwegian Human Skeletons. Radiocarbon, vol. 28, no. 2A, s. 754-761. (7 sider) journals.uair.arizona.edu

Nilsen, Gørill. 2017. Surplus Production and Marine Resource Use in the North Norwegian Iron Age. International Journal of Nautical Archaeology. (20 sider). ARTIKKELEN KOMMER ONLINE JUNI 2017

* Odner, Knut. 1974. Economic Structures in Western Norway in the Early Iron Age. + Comments og Reply to Comments Norwegian Archaeological Review. Vol. 7, s. 104-158. (55 sider)

Ogilvie. Astrid E.J., James M. Woollett, Konrad Smiarowski, Jette Arneborg, Simon Troelstra, Antoon Kuijpers, Albina Pálsdóttir og Thomas H. McGovern 2009: Seals and Sea Ice in Medieval Greenland. Journal of the North Atlantic, vol.2, s. 60-80. (20 sider) www.bioone.org

Schanche, Audhild 1989: Jernalderens bosettingsmønster i et fleretnisk perspektiv. I Reidar Bertelsen, Per K. Reymert og Astrid Utne (red.): Framskritt for fortida i nord. I Povl Simonsens fotefar. Tromsø Museums Skrifter XXII, s. 171-84. (14 sider). ISBN 82-7142-009-9. Boka er tilgengelig gratis i bokhylla i kontorkorridoren på arkeologifløya på AHR.

Sommerseth, Ingrid 2015: New traces of wild reindeer hunting in the alpine areas in Northern Norway. I Svein Indrelid, Kari Loe Hjelle og Kathrine Stene (red.): Exploitation of outfield resources: joint research at the University Museums of Norway, s. 19-28. (10 sider) bora.uib.no

Stenvik, Lars. 2015: The bloomery in Mid-Norway: A retrospective glance and foresight. I Svein Indrelid, Kari Loe Hjelle og Kathrine Stene (red.): Exploitation of outfield resources: joint research at the University Museums of Norway, s. 85-98 (14 sider) bora.uib.no

Samfunnsstruktur og religion (ca. 180 sider):

* Myhre, Bjørn 1987: Chieftains' graves and chiefdom territories in South Norway in the Migration period. Studien zur Sachsenforschung, 6, s. 169-188. (20 sider) ISBN 3-7848-1617-7.

* Myhre, Bjørn 1997: Boathouses and naval organization. I Anne Nørgård Jørgensen og Birthe L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Papers from an international research seminar at the Danish National Museum, Copenhagen 2-4 May 1996, s.169-182. (14 sider) ISSN 0025-3359

* Näsman, Ulf 1998: Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centralplatserna är centrala? I Lars Larsson og Birgitta Hårdh (red.): Centrala platser, centrala frågor - samhällsstrukturen under järnåldern. Almqvist og Wiksell, Stockholm, s. 1-26. (26 sider) ISBN 9122017933

Ólafsson, Guðmundur. 1987. Þingnes by Elliðvatna: The First Local Assembly in Iceland? I James E. Knirk (red.): Proceedings of the Tenth Viking Congress, Larkollen, Norway. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, Ny rekke, nr. 9, s. 343-349. (7 sider) ISBN 8271810626 www.nb.no

* Ramqvist, Per H. 1991: Perspektiv på regional variation och samhälle i Nordens folkvandringstid. I Charlotte Fabech and Jytte Ringtved (red.): Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid: beretning fra 1. nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg Slot 11-15 april 1989, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVII, s. 305-318. (14 sider) ISBN 8772885696

Skre, Dagfinn 2001: The Social Context of Settlement in Norway in the First Millennium AD. + Comments. Norwegian Archaeological Review, vol. 34, no 1, s. 1-34. (34 sider) ISSN 0029-3652 The Social Context article. Comments.

* Steuer, Heiko 1989: Archaeology and History: Proposals on the Social Structure of the Merovingian Kingdom. I Klavs Randsborg (red.): The Birth of Europe: Archaeological and Social Development in the first Millennium A.D. Analecta Romana Instituti Danici. Suppl. XVI. Rom, s. 100-121. (22 sider) ISBN 8870626628

Storli, Inger. 2010. Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD? Norwegian Archaeological Review, 43(2), s. 128-144. (17 sider) ISSN 0029-3652 www.tandofline.com

Storli, Inger 2011: Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD? Comments by Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Przemyslaw Urbanczyk and Orri Vésteinsson. Reply by Inger Storli. Norwegian Archaeological Review, 44 (1), s. 89-117. (28 sider) ISSN 0029-3652 www.tandofline.com

Maritime perspektiver og ekspansjon (ca. 200):

Birgisson. Bergsveinn 2013: Den svarte vikingen. Kapittelet Et fangsvær blir en sagaøy. Island (874-910 e. Kr.) Spartacus, s. 203-299 (98 sider) ISBN 978-82-430-0789-5

Grimm, Oliver 2008: Angrep nordmenn Jylland rett etter 200 e.Kr.? Viking, bd. LXXI, s. 71-102. (32 sider) ISSN 0332-608x www.duo.uio.no

* McGrail, Seán 1987: Ancient Boats of NW Europe: the archaeology of water transport to AD 1500. Longman archaeology series. Kapitlene 1. Introduction. 2. Types of water transport. 8. Wooden plank boats, s. 1-11,100-121. (30 sider) ISBN 058249267X

* Nielssen. Alf R. 2012: Landnåm fra nord: utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtid. Orkana forlag. Kapitlene III. Islandsutvandringa i vikingtid - bakgrunn. IV. Utvandringa fra nord: Geografisk og sosial struktur. V. Hva søkte utvandrerne på Island? VI. Generelle hovedkonklusjoner, s. 77-110 (33 sider) ISBN 978-82-8104-210-0

Annen anbefalt litteratur (ikke pensum):

Oversikter

Berglund, Birgitta. 1994: Helgelands historie. Bind 2. Helgeland historielag, Mosjøen.

Brøgger. Anton W. 1950: Vikingeskipene. Deres forgjengere og etterfølgere. Dreyer. www.nb.no

Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen 2004: Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. Boka er tilgjengelig online i engelsk versjon: Hunters in transition: An Outline of Early Sámi history (2013) Brill online

Hedeager, Lotte 2011: Iron Age Myth and Materiality. An Archaeology of Scandinavia AD 400-1000. Routledge, London.

Helle, Knut (red.) 2003: The Cambridge History of Scandinavia I. Prehistory to 1520. Cambridge University Press.

Myhre, Bjørn og Ingvild Øye 2002: Norges landbrukshistorie I. 4000 f.Kr.-1350 e.Kr. Jorda blir levevei. Det norske samlaget.

Sjøvold, Thorleif 1962: The Iron Age Settlement of Arctic Norway. A study in the expansion of European Iron Age culture within the arctic circle. I Early Iron Age (Roman and Migration periods). Norwegian University Press.

Sjøvold, Thorleif 1974: The Iron Age Settlement of Arctic Norway. A study in the expansion of European Iron Age culture within the arctic circle. II Late Iron Age (Merovingian and Viking periods). Norwegian University Press.

Solli, Brit 2002: Seid. Myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Pax Forlag A/S, Oslo.

Steinsland, Gro 2005: Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. Pax Forlag A/S, Oslo.

Storli, Inger 2006: Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e.Kr. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Novus forlag, Oslo. 188 sider.

Wik [Berglund], Birgitta 1985: Helgelands historie. Bind. 1. Helgeland historielag, Mosjøen.

Ressurser på nett:

Petersen, Jan. 1951, Vikingetidens redskaper. Oslo.

www.nb.no

Rygh, Oluf. 1999 [1885]. Norske oldsager. Ordnede og forklarete af O. Rygh. Faksimileutg. Tapir, Trondheim. Originalutg. Cammermeyer, Christiania. www.nb.no

Shetelig, Håkon. 1912. Vestlandske graver fra jernalderen. Bergen museums skrifter. www.nb.no

Undervisning Høst 2017
Orienteringsmøte: Ingen orienteringsmøte
Seminar Første forelesning: Se timeplan på nett.

f.aman. Gørill Nilsen
Eksamen Utlevering 1. essay: 23. august. Innlevering 1. essay: 4. september. Utlevering 2. essay: 6. september. Innlevering 2. essay: 18. september. Utlevering 3. essay: 20. september. Innlevering 3. essay: 2. oktober. Utlevering 4. essay: 4. oktober. Innlevering 4. essay: 16. oktober. Innlevering av eksamen 8. desember innen kl.14.00 i WISEflow. NB: Eksamensdatoen kan bli endret!Kontakt

GN bilde.jpg

Gørill Nilsen


Telefon: +4777644317 gorill.nilsen@uit.no