høst 2017

BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Algebra. Envariable funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential – og logaritmefunksjoner. Derivasjon og integralregning. Aritmetiske og geometriske rekker. Finansmatematikk. Serie – og annuitetslån. Prislastisitet. Tovariable funksjoner. Cobb – Douglasfunksjoner. Lagrange metode.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Matematikkens relevans innfor økonomifaget.
 • Skal kunne tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå.
 • Formulere økonomiske sammenhenger matematisk og tolke matematiske resultater økonomisk.
 • Kunne forstå det matematiske begrepsapparatet brukt i økonomi.

Ferdigheter

Kandidat skal kunne:

 • Potensregning og faktorisering med anvendelser.
 • Ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk.
 • Løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • Derivasjon (inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel).
 • Funksjoner og funksjonsdrøfting (polynom, brøk, eksponential og logaritme funksjoner).
 • Økonomiske funksjoner samt priselastisitet.
 • Finansmatematikk (nåverdi, sparing, lån, geometriske og aritmetiske rekker.
 • Integrasjon (inkludert enkle eksempler på bruk av substitusjon og delvis integrasjon).
 • Partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variable, maksimering under bibetingelser og Lagranges metode.
 • Differensiering.

Generell kompetanse

 • Besitte grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å løse konkrete økonomiske problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi ved hjelp av matematiske metoder.
 • Analysere og tolke matematiske modeller.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne tilegne seg ny kunnskap knyttet til bruk av matematikk innenfor det økonomiske fagområdet.
 • Kunne selvstendig analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Studentene må bestå to obligligatoriske innleveringer for å få avlegge eksamen.

Skriftlig eksamen avholdes i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve Alta 08.12.2017
Skriftlig prø
ve Tromsø
08.12.2017
Skriftlig prø
ve Narvik 08.12.2017
Skriftlig prø
ve Harstad 08.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Inge Berg Nilssen
Forelesninger Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen
Forelesninger Harstad Rikke Ditlefsen
aman. Viggo Roald Andreassen
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
rådgiver Tor Alvin Strand
uni.lekt. Kristian Wærness
Frid Jorun Aag
Forelesninger Narvik uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
Seminar Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen