høst 2017

SVF-8055 Fornemmelse for kjønn - 5 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsweb: 1. juni (eksterne søkere). Søknadskode 9304.

Studweb: 1. august (interne søkere)

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne på ph.d.-nivå eller som del av ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap.

Opptakskrav

For opptak til emnet kreves avlagt mastergrad og opptak på ph.d.-program eller førstelektorprogram. Ut over dette vil søkere bli prioritert i henhold til kategori 1-4 i §10 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT:

 • kategori 1: Ph.d.-studenter ved UiT
 • kategori 2: Ph.d.-studenter ved andre universitet tilknyttet forskerskolen for kjønnsforskning
 • kategori 3: Deltakere på førstelektorprogrammet til UiT som oppfyller utdanningskravet
 • kategori 4: Ph.d.-studenter ved andre universitet
 • kategori 5: Personer med minimum mastergrad (eller tilsvarende) som ikke er doktorgradsstudenter

Det tas opp inntil 12 deltakere på emnet.

Innhold

«Fornemmelser for kjønn». Tittelen henspiller på kursets kunnskapsteoretiske grunnlag som hentes fra symbolsk interaksjonisme for å kunne vise hvordan kjønn kommer i spill og forhandles om i mellommenneskelige relasjoner. Kurset vil vise hvordan betydningssystemer som er utløst av og blir knyttet til kjønn, blir utfordret og omforent av historiske og personlige endringer. Kurset bygger på en metodologisk tilnærming som er fortolkende og ettersøker ulike former for kjønnet identitetsdannelse, subjektivering og personlige endringer over tid og sted.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om:

 • å vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser for å løfte frem kjønn og kjønnet betydningsinnhold i empirisk materiale.
 • å reflektere kritisk over betydningen av kjønn og bidra til ny kunnskap og fortolkning innenfor eget fagområde og kjønnsforskning.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gi en kortfattet og presis fremstilling av relevante steg i en fortolkende analyse av kvalitativt materiale.
 • gjennomføre systematiske, empiriske analyser på høyt nivå med materiale hentet fra egne og andres prosjekter. 

Kompetanse

Studenten kan

 • drøfte eget og andres faglige arbeid i en åpen og kritisk debatt som holder internasjonal standard.
 • formidle egen forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av tre dager samlinger med forelesninger/forberedte innlegg av kurslederne og enkelte utvalgte forskere fra UiT. Før kurset leverer alle deltakere en kortfattet fremstilling av rasjonale og planer for analyser med vekt på kjønnet betydningsinnhold. Alle har dessuten forberedte presentasjoner på kurset, og de er kommentator til andres presentasjoner. Det er høy egenaktivitet, og forelesninger fra kurslederne er veiledende og bygger på de innsendte beskrivelser av analysestrategier.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Innlevert skriftlig prosjektpresentasjon på 3-4 sider med vekt på analysestrategier og kjønnsforståelse, som sendes inn tre uker før kursstart, og innen en oppsatt frist.

Aktiv deltakelse på kurset med presentasjon av eget prosjekt og kommentarer til andres prosjekter. Deltakelse er obligatorisk. 

Eksamen består av: 

Eksamensoppgaven er individuell og utformes som en skriftlig prosjektpresentasjon om analyseoppgaver i eget prosjekt. Besvarelsen skal være på om lag 5000 ord (minst 10 sider), og deler av det oppgitte pensum skal benyttes. Alle deltakere som ønsker det får tilbakemelding på oppgavens innhold og kvalitet.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Ca. 5-600 sider. 
Undervisning Høst 2017
Første forelesning: se timeplan
Seminar Første forelesning: se timeplan

prof. II Hanne Haavind
Eksamen Innlevering av eksamensbesvarelse: 10. november, kl. 1400 i WiseflowINFORMASJON

                              

Søknad:

SøknadsWeb / StudentWeb: her

Søknadsfrist:

1. juni 2017 (SøknadsWeb, eksterne søkere)

1. august 2017 (StudentWeb, interne søkere)

Frist for innlevering av prosjektpresentasjon:

15. september 2017

Kurset blir holdt i perioden:

10. - 12. oktober 2017

Frist for innlevering av eksamensbesvarelse:

10. november 2017

Program: her

Litteratur: her

Timeplan: her

Forelesere: kommer

Faglig kontaktperson:

Professor Hanne Haavind

E-post: her

Administrativt kontaktperson:

Siv Aina Hansen

E-post: her

Kvinnforsk sin hjemmeside

for kurset: herSkip to main content