høst 2017

BED-1009 Kreativitet og innovasjon - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Kurset gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner, kreative prosesser og ledelse av innovasjoner, strategisk og operasjonelt. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om kreativitet og innovasjon som fag og dets betydning for ulike typer organisasjoner og samfunn.
 • Ha kunnskap om bedriftsinterne og eksterne forhold som påvirker organisasjonens behov for innovasjon.
 • Forstå kreativitetsmodeller og ulike kreativitetsmetoder.
 • Ha kunnskap om ulike faser i organisasjonenes innovasjonsprosess.
 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner planlegger og gjennomfører kreativitets og innovasjonsprosesser.

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til bruk av ulike kreativitetsmetoder og innovasjonsprosesser.
 • Kunne utvikle og gjennomføre kreativitets- og ideutviklingsprosesser.
 • Kunne være med på å innføre nye innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne være med å utvikler organisasjonene strategiske plan for målrettet innovasjonsarbeid.
 • Kunne være med på å gjennomføre en innovasjonsprosess fra ide til faktura (som skaper lønnsomhet).

 Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre kritiske refleksjoner i forhold til betydningen av innovasjon og nyskapning i organisasjoner både for bedriften og samfunnet.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring utvikling av innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle og gjennomføre ideutviklings- og kreativitetsprosesser og med utgangspunkt i de utfordringene bedriften til enhver tid står overfor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø. Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Kurset har to arbeidskrav som studentene må bestå for å kunne avlegge eksamen.Hvorav den ene er å bestå "ikomp", som er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKom; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Når kurset i ikomp er bestått skal "kursbeviset" lastes opp i fronterrommet til emnet.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø øvinglær. Vidar Alvarstein