høst 2017

AUT-2006 Elektronikk - 10 stp

Sist endret: 12.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Signaler, forsterkning av signaler og frekvensrespons. Operasjonsforsterkeren og tilbakekobling, halvledere, dioder, bipolare transistorer, felteffekttransistorer. Transistorkretser, forsterkerkretser med forspenningsnettverk, ekvivalentkretser og småsignalanalyse. Boolsk algebra, logiske porter og funksjoner. Logiske kretser, aritmetiske kretser, kodere/dekodere, A/D og D/A omformere. Bruk av dataprogrammer for kretsskjema, simulering og utlegging av kretser. Bygging av enkle elektroniske kretser.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 Ellære og måleteknikk

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskaper innenfor analog og digital elektronikk.
 • Har dybdekunnskap innenfor kjerneområdene, kretsanalyse, samt utvalgte områder innen analog og digital elektronikk.

Ferdigheter

 • Kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer.
 • Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger
 • Kan bruke dataverktøy for design, analyse og utlegg.
 • Kan designe og analysere enkle elektroniske kretser manuelt og ved simuleringer, samt bygge slike kretser.

Generell kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, og anvendelse av teori og metoder
 • Kan kommunisere med andre om elektronikk og relaterte emner.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i automasjonsstudiet og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger, 12 t regneøvinger, simuleringer, 15 t laboratoriearbeid og prosjekt. 5 obligatoriske regneøvinger og 5 obligatoriske laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 4 av 5 obligatoriske regneøvinger
 • Deltakelse på 4 av 5 laboratorieøvinger inkl. godkjente laboratorierapporter.

Eksamensform: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS207 Elektronikk 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2017
Forelesning f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Bernt Inge Hansen
Øving uni.lekt. Bernt Inge Hansen
Lab. gr. 1 f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Bernt Inge Hansen
Lab. gr. 2 f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Bernt Inge Hansen
Simulering uni.lekt. Bernt Inge Hansen