høst 2017

FLY-6306 CRM og TEM i teori og praksis - 10 stp

Sist endret: 29.08.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Søkere må ha oppnådd bachelorgrad, can.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Det kan i spesielle tilfeller gis opptak på grunnlag av realkompetanse, dersom søker har andre dokumenterte kvalifikasjoner fra luftfart om helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt overfor.

Det er krav om erfaring fra luftfartsbransjen. Emnet er særlig aktuelt for piloter, instruktører og personell innen trening, kvalitetsarbeid, vedlikehold, operation control og air traffic control, logistikk.

Opptak via EVU-web

Innhold

Emnet vil fokusere på bruken av CRM (Crew Resource Management) og TEM (Threat and Error Management) i teori og praksis, inkludert definisjoner og historikk knyttet til temaene.

Emnet vil fokusere på:

 • Menneskelig feil og hvordan en kan forstå sammenhengen mellom organisatoriske faktorer, feilkjeder og trusler for å kunne skape en sterk sikkerhetskultur i organisasjonen.
 • Utviklingen av ulykkesteori ¿ fra «Bad Apple» teori mot en moderne «Just Culture» teori.
 • Utvikling av organisatorisk ¿resilience¿ mot ulykker og hendelser gjennom fokus på relevante forhold knyttet til individer og grupper (crew), eks. beslutningstaking, situasjonsforståelse, mestringstro, selvtilfredshet, sosiale faktorer, utmattelse, etc.
 • Faktorer som kan optimalisere besetningens ytelse og fremme sikre operasjoner, eks. kommunikasjon, samarbeid og synergier ved teamarbeid.
 • Med utgangspunkt i vitenskapelige analyser, ha et kritisk blikk på de klassiske begrepene CRM og TEM. For å få til dette, studentene gjøres kjent med gjeldende praksis og metoder i CRM og TEM, inkludert kritikk fra vitenskapelig forskning.
 • Bruk av teknologi for å styrke sikkerhet samt teknologisk design for å bedre interaksjonen mellom menneske og maskin.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studentene ha:

Kunnskap og forståelse:

 • Inngående kunnskap om, og spesialisert innsikt i ulike deler av CRM og TEM.
 • Forstå betydningen av lederskap for enkeltindivider så vel som grupper, og viktigheten av samarbeid i beslutningstaking.
 • Inngående kunnskap om selskapenes sikkerhetskultur, og hvordan denne praktiseres i selskapets CRM miljø.
 • Kunnskap om sammenhengene og interaksjonene mellom menneske, organisasjon og teknologi.
 • Inngående kunnskap om automatisering og utfordringer knyttet til samspillet mellom menneske og maskin for å forbedre sikkerhet.
 • Kunnskap og innsikt om hvordan effektiv bruk av teknologi kan bidra til å styrke sikkerhet.

Ferdigheter:

 • Ut ifra individuell erfaringsbakgrunn, være i stand til å kritisk analysere case, og vurdere aktuelle elementer innen CRM og TEM.
 • Med utgangspunkt i kritisk analyse, være i stand til å foreslå forbedringer i sikkerhetskultur i en gitt organisasjon.

Generell kompetanse:

 • Være i stand til kritisk å reflektere over hvordan enkeltindivider påvirker sine omgivelser i et CRM perspektiv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Eksamen

Gruppeoppgave som teller 60% og muntlig eksamen som teller 40%

Bokstavkarakter A - F.

For studenter som har gyldig fravær eller stryk arrangeres kont.eksamen i påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2017


Skip to main content