høst 2017

BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen - 5 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gjennomgår følgende emner: økonomi i bedrift, verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger, økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften, kostnader og kostnadsforløp, inntektsdannelsen, inntekter, kostnader og resultat - modeller, investeringsanalyse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Kunne forklare økonomifagets historie, tradisjoner og egenart
 • Kunne forklare grunnleggende teorier, modeller, metoder og begreper i faget.

Ferdigheter

 • Kunne analysere en virksomhet ved hjelp av enkle bedriftsøkonomiske modeller
 • Kunne forklare ulike selskapsformer og valg mellom dem
 • Kunne forklare økonomifunksjonens rolle i en virksomhet
 • Kunne skille mellom ulike typer kostnader
 • Kunne identifisere faste og variable kostnader
 • Kunne forklare hvordan prisdannelse skjer i et marked
 • Kunne analysere et regnskap grovt ved hjelp av nøkkeltall.

Kompetanse

 • Vise evne til å kunne analysere et regnskap for et flyselskap ved bruk av metoder og modeller fra økonomifaget
 • Vise evne til å trekke inn oppdatert sentral kunnskap ved problemløsning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

2,5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Skriftlig eksamen 13.10.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse 5 stp
BED-0001 Innføring i bedriftsøkonomi 5 stp
BED-6003 Innføring i bedriftsøkonomi 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no..
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Finn Steinar Heimly


Skip to main content