høst 2017

BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir innføring i logistikk og vektlegger begrepsapparatet som blir brukt og innlært via PBL-metodikk. Emnet tar for seg logistikksystemet for enkeltvirksomheter, integrerte verdikjeder samt utvikling mot helintegrerte forsyningskanaler. Logistikkaktivitetene for enkeltvirksomheter fra innkjøp via lager, produksjon, emballering, transport/distribusjon og kundeservice blir gjennomgått. Emnet gjennomgår også utviklingen av elektroniske standarder som et ledd i utviklingen mot integrerte verdikjeder.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om intern-, kanal- og konkurranseperspektivene i logistikkfaget
 • Har kunnskap om prognose- og lagerstyringsteknikker
 • Har kunnskap om totalkostnadsperspektivet i logistikken
 • Har kunnskap om innkjøps-, produksjons- og distribusjonsplanlegging
 • Har kunnskap om returlogistikk samt miljøperspektivet i logistikkfaget
 • Har kunnskap om utvikling av leverandørrelasjoner
 • Kjenner til FoU-prosjekter innenfor logistikkområdet
 • Kan oppdatere sin kunnskap om logistikk ved bruk av autoritative kilder
 • Har kunnskap om logistikkfagets praktiske og teoretiske utvikling over tid
 • Har kunnskap om logistikkfagets egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter (det kandidaten kan gjøre)

Kandidaten

 • Kan analysere en praksis ved bruk av logistikk-kunnskaper og foreslå forbedringer av logistikkrelaterte problemer på ulike trinn i en verdikjede eller en forsyningskjede
 • Kan evaluere egne ferdigheter i logistikk som grunnlag for justering av egen praksis
 • Kan etablere en teoretisk referanseramme for et logistikkproblem og drøfte problemet på en vitenskapelig måte med basis i referanserammen.

Generell kompetanse (det kandidaten kan gjøre selvstendig)

Kandidaten

 • Har innsikt i logistikkrelaterte problemstillinger og yrkesetiske dilemmaer som en yrkesutøver vil kunne møte
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte logistikkoppgaver og prosjekter
 • Kan utføre logistikkoppgaver selvstendig eller i samarbeid med andre og i tråd med etiske krav og gjeldende retningslinjer
 • Kan formidle løsninger på praktiske logistikkproblemer med basis i teorigrunnlag fra logistikkfaget, skriftlig og muntlig
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen logistikkfaget og bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til teknikker for forbedring og nyskaping av logistikkprosesser og tjenester.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav: To caseoppgaver som løses i gruppe og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å få avlegge ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at caseoppgavene er godkjent. Eksamensform: To timers skriftlig eksamen med påfølgende 48 timers hjemmeeksamen som teller 100% på karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.,

Eksamen arrangeres i Tromsø. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.11.2017
Hjemmeoppg innlevering_ 15.11.2017 utlevering_ 13.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1005 Logistikk I 10 stp
BED-1095 Innføring i logistikkledelse 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Gunnar Ottesen