høst 2017

HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene - 30 stp

Sist endret: 21.02.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

2. mai

Emnetype

Etter-og videreutdanningsemne på masternivå.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Det stilles krav til minimum 50 % stilling innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. I tillegg må det enkelte arbeidssted inngå implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) hovedkontor ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet før det gis adgang til videreutdanningen. Dette for å sikre at organisasjonene som ønsker å tilby programmene er kvalifisert og klare til implementering i henhold til de krav som stilles i søknadsskjema om implementering av DUÅs gruppetilbud.

"Avtale for samarbeid mellom arbeidsgiver, student og studiested under utdanning", vil bli sendt ut til studenten sammen med tilbud om studieplass, og må fylles ut og sendes til: De utrolige Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø.

Innhold

I videreutdanningen vektlegges trening med fokus på utvikling av ferdigheter som gruppeleder. Dette omfatter evne til å danne gode relasjoner med foreldrene/foresatte, lede gruppediskusjoner på en inkluderende og lærerik måte, bruk av programmenes ulike elementer som videovignetter og bruk av rollespill og praktiske øvelser, samt forståelse av programmenes teori og arbeidsmodeller. Dette er viktige elementer i den samarbeidende stilen som kjennetegner De Utrolige Årenes terapeutiske holdning. Etter endt utdanning er kandidatene kvalifiserte til å drive egne foreldregrupper for foreldre/foresatte som har barn i risiko for, med begynnende eller utviklede atferdsproblemer.

Denne opplæringen skjer gjennom praktisk gjennomføring av grupper, veiledning med basis i videoopptak fra gruppedrift, samt bruk av programmenes redskap for å sikre metodeintegritet, som for eksempel ulike typer sjekklister. Innføring i kunnskapsgrunnlaget for DUÅs arbeidsmodeller vil delvis bli integrert i veiledningen omkring gruppedrift, og delvis bli organisert som undervisning i forbindelse med samlingene.

Hva lærer du

KUNNSKAP:

 • Kan redegjøre for sosial læringsteori, kognitiv psykologi og tilknytningsteori.
 • Kjenner relevant litteratur og forskning innenfor utviklingspsykologi.
 • Kan redegjøre for prinsipper i forebygging og utvikling av sosiale- og atferdsmessige problemer.
 • Har kunnskap om ulike tilstandsbilder og diagnoser.
 • Kan forklare prinsippene for tilpasning av programmene til ulike risikofaktorer og ulike diagnosegrupper.

FERDIGHETER:

 • Kan demonstrere gruppelederferdigheter som evne til relasjonsbygging, prosessferdigheter og evne til gruppeledelse som beskrevet i brukerhåndbøkene.
 • Kan demonstrere kunnskap om innhold i arbeidsmodellen og er i stand til å bruke dette på en hensiktsmessig måte.
 • Kan bruke videovignetter på en effektiv og god måte.
 • Behersker rollespill og konkrete øvelser som metode.

KOMPETANSE:

 • Kan redegjøre for kunnskapsgrunnlaget til De Utrolige Årene.
 • Kan forklare de virksomme elementene i programmene.
 • Kan gjennomføre en gruppe i tråd med programmenes kjerneelementer og med metodeintegritet.
 • Kan tilpasse programmene til de ulike deltakernes behov.
 • Kan håndtere komplekse problemstillinger i en foreldregruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk og skandinavisk kan forekomme.

Undervisning

Videreutdanningen går over 3 semestre og gir 30 studiepoeng med en tidsnormering på ca. 900 timer inkludert før- og etterarbeid til samlingene, gjennomføring av selve foreldregruppene, mottatt veiledning og andre arbeidskrav.

Første semester: 4-dagers workshop. Oppstart av egen foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Andre semester: 3-dagers teoretisk fagsamling. Oppstart av ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Tredje semester: 3-dagers workshop. Oppstart ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 2 veiledninger med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • 100 % obligatorisk oppmøte på 4-dagers workshop som arrangeres i 1. semester.
 • 90 % obligatorisk oppmøte på 3-dagers teoretisk fagsamling i 2. semester.
 • 100 % obligatorisk oppmøte på 3-dagers workshop som arrangeres i 3. semester.
 • Gjennomføring av 3 foreldregrupper á 14 - 20 samlinger.
 • 100 % oppmøte på veiledning, til sammen 9 veiledninger med DUÅ-veileder. Godkjenning av innleverte problemstillinger og videoopptak, med utfordringer fra egen praksis/foreldregrupper. Godkjenning av utførte grupper med metodeintegritet.
 • 100 % oppmøte på til sammen 4 mentorveiledninger. Godkjenning av innleverte problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregrupper.

Det er mulighet for å delta på nye veiledninger for å oppnå tilstrekkelig timetall dersom gyldige grunner til fravær er dokumentert.

Dersom studenten mister muligheten til å gjennomføre foreldregrupper kan studenten ikke fortsette studiet første semester. Studenten må da avbryte studiet og eventuelt søke nytt opptak året etter. Dersom muligheten til å gjennomføre foreldregrupper faller bort andre og/eller tredje semester kan studenten søke permisjon.

Det vil være mulig å søke fritak fra workshop første semester eller tredje semester. Dette vil gjelde for gruppeledere som allerede har deltatt på tilsvarende workshop, og har hatt foreldregrupper under veiledning av mentor eller DUÅ-veileder. I søknaden må det fremkomme når workshop ble gjennomført, erfaring som gruppeleder i etterkant av opplæringen samt hvilken veileder/mentor som har gitt veiledning. Søknad om fritak vil bli vurdert individuelt. Studenten må likevel møte til første dags samling på studiet.

Søknaden sendes til: De Utrolig Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø

 

Eksamen:

Et fullstendig videoopptak av hvordan kandidaten har ledet og jobbet med et gruppemøte i sin helhet med tilhørende sjekkliste og refleksjonsskjema til videopptaket, vil vurderes til bestått/ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen tilbys det kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Timeplan

Pensum

Oversikt over pensum for HEL-6313 videreutdanning i foreldreveiledning De Utrolige Årene

 

Bøker:

 

Mette Sund Sjøvold/Kristin G. Furuholmen (2015): De minste barnas stemme kapittel 1, 2, 3 og 4 (45 sider)

 

May-Britt Drugli (2013): Atferdsvansker hos barn (177 sider)

 

Broberg/Almqvist/Tjus (2006): Klinisk barnepsykologi kapittel 1, 2 og 3 (59 sider), og kapittel 10 og 11 (36 sider)

 

Carolyn Webster-Stratton (2013): Utrolige småbarn kapittel 2 og 3 (53 sider)

 

*Carolyn Webster-Stratton (2012): Collaboration with Parents kapittel 9 og 11 (105 sider) PDF tilgjengelig i Fronter

 

Petterson/Reid/Dishon (1992): Antisocial boys kapittel 4: The coersion mechanism, aversive events, and cognitive processing (ca 20 s)

 

Bandura (1977): Social learning theory Forordet og kapittel 1 og 2 (tilsammen ca 70 sider)

 

Kristin Martinsen/Roger Hagen: Håndbok i Kognitiv atferdsterapi i behandlingen av barn og unge (2012) kap 1 Introduksjon til kognitiv atferdsterapi s.15-45 (30 s)

 

Mørch, W-T. Betraktninger om etikk i Eikeseth, S., Svartdal, F. (2010). Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. (2 utgave). Gyldendal akademisk. Oslo. S 179-206.¿

 

*B.Gomez, A.A.Grønlie. D.E.Kristiansen og K.Richardsen Implementering av tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) fra teori til praksis fra Atferdssenteret (17 sider):

PDF tilgjengelig i Fronter

 

Brandtzæg I, Smith L og Torsteinson S (2011). Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 4 og 5 (90 sider)

 

Rapporter:

 

Folkehelseinstituttet. Rapport 2013:4 Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak (44 sider)

 

Braarud, H.C. (2012). Oppdatert kunnskap om tidlig utvikling med tanke på kompenserende tiltak, inkludert å hente barnet og

Blindheim, A. (2012). Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst (22 sider), begge i Raundalen, M. Bedre beskyttelse av barns utvikling: ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. NOU Norges offentlige utredninger 2012:5.https://www.regjeringen.no/contentassets/e212cdbe211d4e699983049c3070870e/no/pdfs/nou201220120005000dddpdfs.pdf

Artikler:

 

Larsson, B., Fossum, S. Clifford, G., Drugli, M.B., Handegård, B.H. & Mørch, W-T. (2009).

Treatment of Oppositional Defiant and Conduct Problems in Young Norwegian Children: Results of a Randomized Controlled Replication Study. European Child and Adolescent psychiatry, Vol.18. (1) 42-52 (10 sider)

 

Drugli, May Britt; Larsson, Bo Sture; Fossum, Sturla; Mørch, Willy-Tore.
Five- to six-year outcome and its prediction for children with ODD/CD treated with parent training. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 2010 ; Volum 51.(5) s. 559-566 NTNU STO UiT (7 sider)

 

Samerof, A. (2010). A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nature and Nurture. Child Development, 81, 6¿22 (16 sider)

 

Hanne Cecilie Braarud Dag Øystein Nordanger. (2011). Kompleks traumatisering hos barn:

En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 968¿972 (4 sider)

 

Nordanger, D. Ø., Braarud, H.C., Albæk, M. & Johansen, V.A. (2011). Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 1086¿1090 (4 sider)

 

 

Disse finner du i permen som deles ut på opplæringen:

 

Carolyn Webster-Stratton Tailoring the Incredible Years Parent Programs according to Children`s Developmental Needs and Family Risk Factors

 

Webster-Stratton, C., & McCoy, K. P. (2015). Bringing The Incredible Years® programs to

scale. In K. P. McCoy & A. Diana (Eds.), The science, and art, of program dissemination:

Strategies, successes, and challenges. New Directions for Child and Adolescent Development,

149, 81¿95 (14 s).

 

Carolyn Webster-Stratton & M Jamila Reid (2010) Adapting the Incredible Years, an evidence-based parenting programme, for families involved in the child welfare system Journal of Childrens services s.217-234 (17 s)

 

Aukie T.A. Menting, Bram Oribio de Castro & Walter Matthys (2013) Effectiveness of the Incredible Years parent training for å modify disruptive and prosocial child behavior: A meta-analytic review, Clinical Psychology Review 33 s.901-913 (12 s)

 

Carolyn Webster Stratton & Tracey Bywater (2015) Incredible partnerships: Parents and teachers working together to enhance outcomes for children through a multimodal evidence based program Journal of Childrens services 10:3 s.202-217 (15 s)

 

 

Lauren Borduin Quetsch, Nancy Wallace, Amy D Herschell & Cheryll B McNeil (2015) Weighing in on the Time-Out controversy edited by Jonathan S Comer Society of Clinical Psycholgy 68:2 s.354-369 (15 s)

 

M Jamila Reid & Carolyn Webster-Stratton (2001) The Incredible Years Parent, Teacher and Child Intervention: Targeting Multiple Areas of Risk for a Young Child with Persvasive Conduct Problems Using a Felxible, Manualized Treatment Program Cognitive and Behavioral Practice 8 s.377-386 (9 s)

 

 

Merk at manualer og boka De utrolige årene, en foreldreveileder regnes utenfor pensum. Titler markert med * vil dere finne i Fronterrommet som PDF fil.Kontakt

Andrea Jennerwein


Formidlingsmedarbeider
Telefon: +4777645872 andrea.jennerwein@uit.no

Søknad
NB! Neste opptak vil være våren 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018.   

Se bort fra søkerfrist 2. mai et annet sted på denne siden.

 

DOKUMENTASJON SOM MÅ LASTES OPP:

- Vitnemål som gir generell studiekompetanse fra vdg. skole

- Bachelorgradsvitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende 3 årlig utdanning som fører til en grad

- Samarbeidsavtale mellom arbeidsgiver og DUÅ-Norge (ta kontakt med DUÅ-Norge dersom du ikke kjenner til om din organisasjon har en slik avtale eller ikke)

Videreutdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som inntil 57 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.