Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2017

FIL-3007 Prosjektseminar - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. Juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk emne i masterprogrammet i filosofi. Emnet er forbeholdt studenter på programmet. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal lære studentene å ferdigstille en prosjektbeskrivelse som i sin tur skal danne grunnlag for studentens masteroppgave i filosofi.

Studenten skal utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse, samt utvikle evnen til å drøfte eget og andre studenters forskningsprosjekt på en konstruktiv og kritisk måte. Emnet gir dessuten en innføring i den kunnskapen som studenten trenger for å arbeide med masteroppgaven, slik som siteringsteknikk, formatering av referanser, kildebruk, biblioteks- og nettressurser o.l. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

·         Kunnskap om hvordan man utarbeider en prosjektbeskrivelse til en masteroppgave i filosofi, herunder hvordan man utarbeider et relevant studie-og forskningsprosjekt.

·         Kjennskap til ulike filosofiske stiler/skrivemåter fra samtidsfilosofien, samt fordeler og ulemper ved disse.

·         Kunne plassere egen prosjektbeskrivelse i forhold til ulike filosofiske tradisjoner og retninger.

 

Ferdigheter:

·         Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse.

·         Kunne drøfte egen og andres prosjektbeskrivelse på en konstruktiv og kritisk måte.

·         Kunne identifisere styrker og svakheter ved prosjektbeskrivelser og ha kjennskap til vanlige fallgruver ved slike beskrivelser.

·         Kjenne til siteringsteknikk, kildebruk, samt ulike relevante biblioteks- og nettressurser.

 

Kompetanse:

·         Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utarbeide nye filosofiske prosjekter.

·         Kunne vurdere egen og andres siteringsteknikk og bruk av kilder på en kritisk måte.

·         Erfaring med god kildebruk og referansepraksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Eksamensspråk: Norsk eller engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det gis 10-12 forelesninger/seminarer over ett semester.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studenten må muntlig legge fram et utkast til prosjektbeskrivelsen for diskusjon i gruppa, samt selv delta på de andres framlegg. I tillegg kommer en egen prøve i referansepraksis og resyme-skriving.

Framlegg, oppmøte og prøven må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. 

 

Eksamen:

Eksamen består av en prosjektbeskrivelse på 8-12 sider (3200-4800 ord).

Tema og problemstilling for prosjektbeskrivelsen avklares med faglærer.

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering_ 30.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

700-800 sider