vår 2017

BED-2105 Bedriftsøkonomisk analyse 2 - 15 stp

Sist endret: 28.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Kurset omhandler finansregnskapet hvor vi vil komme inn på tema som alternative modeller til det tradisjonelle historisk kostregnskapet, investeringer i andre virksomheter og konsern, analyse av regnskaper, herunder også vurdering av regnskapskvalitet og verdsettelse av bedrifter. Videre vil kurset omhandle økonomistyring hvor vi vil komme inn på tema som økonomisk styring ut fra et organisatorisk og samfunnsmessig perspektiv, koblingen mellom økonomisystemer og strategi, utviklingen av relevante økonomisystemer og bruken av økonomisystemer. I forbindelse med gjennomgangen av bedriftens målsetninger diskuteres ulike etiske utfordringer som virksomheten kan stå overfor.

Hva lærer du

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha innsikt i videregående temaer innenfor finansregnskap og økonomistyring og være i stand til å løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemstillinger i sin virksomhet. Studenten skal etter å ha tatt første del av dette emnet, ha utviklet en kritisk analytisk forståelse for hvilke prinsipper som finansregnskapet bygger på, samt være i stand til å foreta en analyse av virksomhetens økonomiske situasjon med utgangspunkt i regnskapsinformasjon. Til slutt i denne delen av kurset vil studentene gjøres kjent med hvorledes bedriften kan foreta rapportering i henhold til et interessentperspektiv.

Etter å ha fullført den andre delen av emnet skal studenten kunne se på regnskapet ikke bare som et taktisk verktøy, men også noe som har operasjonell og strategisk relevans. Studenten skal da ha utviklet en forståelse for at regnskapet er en sosial konstruksjon som må sees i sammenheng med den konteksten som virksomheten opererer i. I denne delen av kurset vil også trenes i å foreta etiske refleksjoner omkring bedriftens vurderinger og beslutninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist ca 35 timer på høst og ca 35 timer på vår. I tillegg kan det arrangeres arbeid med øvingsoppgaver og kollokvieundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav

Studentene skal levere 2 arbeidskrav i løpet av emnet. Ett på høsten knyttet til offentlig regnskap, og ett på våren knyttet til verdsetting. Arbeidskravene skal godkjennes av faglærer for å få avlegge eksamen i emnet.

Eksamen

Emnet har to deleksamener:

-     Første del avsluttes i høstsemesteret og vurderes med en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter.

-     Andre del avsluttes i vårsemesteret og vurderes med en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter.

Bokstavkarakter A-E, der F er stryk.

Eksamensdato

Skriftlig 21.02.2017
Skriftlig 02.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

BED2 Bedriftsøkonomisk analyse 2 15 stp

Pensum

Høstsemesteret:

Kjell Magne Baksaas og Tonny Stenheim. Regnskapsteori (2015). Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: 9788202410605

Vårsemesteret:

Roos, von Krogh, Roos (6. utgave) Strategi - en innføring. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1453-2

Kaldestad, Yngve og Bjarne Møller (2. Utgave) Verdivurdering ¿ Teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1946-