vår 2017

NOR-2045 Norsk som andrespråk - 10 stp

Sist endret: 28.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Valfritt emne i bachelor i språk og litteratur, lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk, emnet kan takast som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskoden er: 9199 - enkeltemne lågare grad (ikkje realfag).

Emnet kan takast som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

NOR-1011 Nordisk språkvitenskap: Moderne språkstruktureller NOR-1021 Moderne språkstruktur. Spesialemne for internasjonale studenter

Innhold

Emnet gir ei innføring i kva eit andrespråk er, og kva som kjenneteiknar variantar av mellomspråk. Det blir gitt ei grundig innføring i ulike andrespråksteoriar, og korleis ein kan bruke desse til å analysere norsk språkbruk hos andrespråksinnlærarar. Hovudvekta vil bli lagt på undersøkingar og analyse av sjølve språksystemet (fonologi, vokabular, morfologi og syntaks). Ulike aspekt ved norsk grammatikk vil bli presentert i eit samanliknande perspektiv. Teoretiske aspekt ved andrespråkstileigning blir også i nokon grad kopla til andrespråksundervising.

Anbefalte forkunnskaper

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold, NOR-1022 Talemål og språklig mangfold. Spesialemne for internasjonale studenter

Hva lærer du

I løpet av kurset skal studentane få forståing for relevansen av undervisings- og forskingsfeltet norsk som andrespråk i skule og samfunnsliv.

Etter bestått emne har studentane følgande læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om:

 • andrespråkstileigning, og korleis denne skil seg frå førstespråkstileigning og fleirspråklegheit
 • ulike teoriar om universalgrammatikken og morsmålet si rolle i andrespråkstileigning
 • kva eit andrespråk er, og kva som kjenneteiknar mellomspråksvariantar
 • sentrale omgrep, teoriar, analysemodellar og metodar i andrespråksforsking

 

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • bruke det teoretiske analyseapparatet på ein sjølvstendig måte
 • grunngi analysar av sentrale fenomen i norsk som andrespråk
 • diskutere spesielle utfordringar ved det å tileigne seg norsk som andrespråk
 • presentere fagstoffet munnleg og skriftleg

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (bokmål/nynorsk)

Undervisning

Ca. 26 timar undervising i form av 13 dobbelttimar over 13 veker. Forelesingar og diskusjonar.

Alle emne skal evaluerast ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva slags emne som skal evaluerast av studentar og lærar per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgande arbeidskrav må vere gjennomførte og godkjente før ein kan framstille seg til eksamen:

 • ein munnleg presentasjon i par/grupper på 2-3 studentar
 • ei skriftleg øvingsoppgåve

Målform i skriftleg arbeidskrav: nynorsk

Vurderingsuttrykka for arbeidskrava er godkjent/ikke godkjent.

 

Eksamen består av følgande: 

 • Skuleeksamen på 4 timar.

Valfri målform bokmål/nynorsk.

 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F blir rekna som stryk/ikkje bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F (ikkje bestått) får kandidaten tilbod om å gå opp til kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgande semester. Ved gyldig forfall får kandidaten tilbod om å gå opp til utsett eksamen i byrjinga av påfølgande semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i haustsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Dato for eksamen

En skriftlig prøve 04.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-2055 Norsk som andrespråk. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp

Pensum

Tekstbok

Eide, Kristin (red.) (2015): Norsk andrespråkssyntaks. Novus forlag, Oslo.

Boka kan dere kjøpe på Akademika. Mesteparten av boka er pensum.

 

Artikler

 • Alstad, Gunhild Tomter (2015): "Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015", NOA norsk som andrespråk 30.1-2, s. 284-309 (26 s.)
 • Anderssen, Merete, m.fl. (Under utarbeidelse): "The acquisition of word order i L2 Norwegian: The case of subject and object shift"
 • Brautaset, Anne (2009): "Norsk som andrespråk", i De mange språk i Norge, Tove Bull og Anne-Riitta Lindgren (red.), Oslo: Novus, s. 163-184 (21 s.).
 • Golden, Anne (2014): "Ordforrådet hos individer og i tekster¿ (kap. 3) og "Ordlæring" (kap. 7) i Ordforråd, ordbruk og ordlæring, 4. utg., Oslo: Gyldendal, s. 67-91 og 140-170 (56 s.)
 • Haznedar, Belma (2013): "Child second language acquisition from a generative perspective", Linguistic Approaches to Bilingualism 3.1, s. 26-47 (22 s.)
 • Hilditch, Grethe & Aarsæther, Finn (2008): "Andrespråkseleven og målspråket", i Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisningen, Mette Elisabeth Nergård & Ingebjørg Tonne (red.), Oslo: Universitetsforlaget, s. 43-66 (15 s.)
 • Nergård, Mette E. & Tonne, Ingebjørg (2008): "Elevteksten ¿ et grammatisk utstillingsvindu", i Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisningen, Mette Elisabeth Nergård & Ingebjørg Tonne (red.), Oslo: Universitetsforlaget, s. 27-42 (15 s.)
 • Ryen, Else & Gram Simonsen, Hanne (2015): "Tidlig flerspråklighet ¿ myter og realiteter", NOA norsk som andrespråk 30.1-2, s. 195-217 (23 s.)
 • Unsworth, Sharon (2016): "Early child L2 acquisition: Age or input effects? Neither, or both?", Journal of Child Language 43.3, s. 608-634 (27 s.)

 

 

Stoff utenom pensumboka vil bli distribuert via Fronter ved semesterstart.

Undervisning Vår 2017
Forelesning prof. Kristine Bentzen
f.aman. Åse Mette Johansen


Skip to main content