vår 2017

SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur - 15 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i NTNUs bachelor i spansk. Det kan tas som enkeltemne.

Emnet er en del av de obligatoriske emnene som kvalifiserer studenter til opptak på master i spansk språk / master i spansk litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SPA-1011, SPA-1110, SPA-1111, eller tilsvarende emner i spansk språk og litteratur (som NTNUs SPA-1102, SPA-1301 og SPA-1402)

Studenter som ikke har studert spansk ved Universitetet i Tromsø (eller ved tidligere Høgskolen i Tromsø), må søke om vurdering av sine tidligere spansk studier. Søknad med vedlagt karakterutskrift, emnebeskrivelser og fullstendig pensum i alle emner sendes innen søknadsfristen til fakultetet.

Søknadskode 5199- nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Studentene vil etter gjennomføring av kurset ha forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk til et nivå C1.

Emnet gir studentene:

 • Fordypning i spansk grammatikk (med særlig fokus på bruken av fortidsformene i konjunktiv, indirekte tale, forskjellige konstruksjoner med infinitiv, gerundium og partisipp, orddanning).
 • Oversikt over de mest sentrale verkene i spanskspråklig litteratur fra middelalderen til det 18. århundret. Hovedvekten vil bli lagt på Gullalderen. Studentene skal jobbe med både oversatte og originale tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytt:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • fått fordypet kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie og blitt kjent med sjangrer og litterære modeller fra forskjellige perioder
 • fått en bedre forståelse for bruk av tidsformene både i indikativ og konjunktiv, morfem, determinativer, plassering av adjektiv, leddsetninger og hovedsetninger, ordstilling, perifraser og tekster

Ferdigheter:

Studenten:

 • har blitt kjent med grammatisk analyse og de viktigste og mer problematiske grammatiske forskjellene mellom norsk og spansk
 • er kjent med særtrekk ved ulike epoker i spansk og latinamerikansk litteratur og i stand til å kommentere litterære tekster

Kompetanse:

Studenten:

 • har nådd nivå C1 (avansert) i spansk, har fått fordypet kunnskap i den spanske deskriptive grammatikken
 • har supplert sin språkkunnskap med fordypet kulturell og litterær kunnskap
 • har kompetanse til å begynne med masterprogrammet i spansk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert, med 1 samling på NTNU.

Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med tekstlesing, oppgaveløsning og snakketrening.

Undervisningsmåten er både teoretisk (30%) og praktisk (70%). Teori og praksis er fast tilknyttet emnet, i form av øvelser, tekstkommentarer, og skriftlige oppgaver.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 1 skriftlig oppgave i grammatikk (3-4 sider)
 • 1 skriftlig oppgave i litteratur (3-4 sider)
 • 1 muntlig presentasjon

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må godkjennes av faglæreren.

Eksamen:

 • 1 ukes hjemmeeksamen

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk 7.5 stp
SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur 7.5 stp

Pensum

PRIMÆRTEKSTER:

SPRÅK:

 • Gómez Torrego, Leonardo., Análisis sintáctico: teoría y práctica. Madrid, SM. ISBN: 9788467515480.

I tillegg vil material som blir lagt ut på Class Fronter i løpet av kurset være pensum.


LITTERATUR:

 • Anónimo, Poema de Mio Cid, Madrid, Anaya, Clásicos Adaptados, 2007. ISBN: 9788466764391 (66 sider).
 • Infante Juan Manuel, El Conde Lucanor (selección), Cátedra, Cátedra Base, 2009. ISBN: 9788437625447 (80 sider).
 • Anónimo, Lazarillo de Tormes, Barcelona, Vincens Vivens, 2007. ISBN: 9788431680251 (132 sider).
 • Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote, ed. E. Alonso, Barcelona, Vincens Vivens, 2008. ISBN: 9788431673963 (400 sider).
 • Mariela Insúa y Carlos Mata Induráin, Miguel de Cervantes. El Quijote, Berriozar, Cenlit, Guía de lectura, 2006. ISBN: 9788496634008 (203 sider).

LITTERATUR (Anbefalt sekundærlitteratur)

 • Historia de la literatura española (Renacimiento y Barroco), Ignacio Arellano y Jesús Menéndez Peláez (eds.), Madrid, Everest, 1993, vol. 2. ISBN: 84-241-2045-0.
 • Riley, E. C., Introducción al Quijote, Barcelona, Crítica, 2004, 2nd. ed. ISBN: 978-84-8432-027-2 (262 sider).
 • The Cambridge Companion to Cervantes, edited by Anthony J. Cascardi, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. ISBN: 0-521-66387-3 (242 sider). Elektronisk via UBT
 • Miguel de Cervantes Saavedra, Den skarpsindige lavadelsmann Don Quijote av la Mancha, overs. Arne Worren, Oslo, Aschehoug, 2007. ISBN: 9788203209017 (Første bok: 446 sider, Annen bok: 446 sider).

Bøkene fås kjøpt hos Akademika (Tromsø).

Pensumlitteraturen og anbefalt sekundærlitteratur finnes også på Universitetsbiblioteket (online utgaver via https://vpn.uit.no ) Kontakt med fagreferenten Helene N. Andreassen (Tlf.: 77 64 57 35, e-post: helene.n.andreassen@uit.no).

Undervisning Vår 2017
Forelesning Nettbasert undervisning via Fronter

Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 22. mai. Innlevering: 30. mai i wiseflowSkip to main content