vår 2017
SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling - 3 stp

Sist endret: 01.05.2017

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember. Søknadskode 9304 i Søknadsweb.

Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 10. januar

De som får opptak til emnet må eksamensmelde seg i Studentweb innen 1. februar.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjonen på at du er aktiv ph.d.-student i 2016. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Maksimum antall deltakere er 15. Opptak foretas etter følgende prioritering:

 • 1. Ph.d.-studenter i ph.d.-program for humaniora og samfunnsvitenskap ved HSL-fak
 • 2. Ph.d.-studenter i andre ph.d.-program ved UiT
 • 3. Deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT (med avlagt mastergrad)
 • 4. Ph.d.-studenter i ph.d.-program ved andre utdanningsinstitusjoner

Dersom det er flere enn 15 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vi de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrektning.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon 3 stp

Innhold

Allmennretta formidling skiller seg fra vitenskapelig formidling både i form og innhold. Der den vitenskapelige formidlinga i større grad kan benytte det vitenskapelige språket og forutsette store faglige kunnskaper hos mottakeren, skal den allmennretta formidlinga nå et breiere publikum, og den må derfor i form og innhold i større grad tilpasses mottakeren.

Allmennretta formidling skjer gjennom en lang rekke ulike kanaler. Det kan være muntlig formidling gjennom foredrag, samtaler og seminarer. Det kan være skriftlig formidling gjennom tidsskrifter, aviser og ulike sosiale medier. Og det kan være kontakt med media i form av intervjuer eller samtaler. Gjennomgående er formen mer kortfatta og kravet om å være poengtert sterkere enn i den vitenskapelige formidlinga.

Emnet gir ei innføring i de ulike sidene ved allmennretta forskningsformidling slik som skriftlig og muntlig intervju, muntlige presentasjonsteknikker, skriving av kronikk og blogginnlegg, bruk av sosiale medier med mer. Målsettinga er å skape bevissthet og trygghet hos forskere i møte med media og den allmenne offentligheten. Videre er det et mål å skape en større bevissthet rundt eget forskningsprosjekt, samt evnen til å formulere hva prosjektet handler om i større og mindre sammenhenger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

 • om universitetets og forskerens ansvar for formidling
 • om ulike former for allmennretta formidling

Ferdigheter:

 • kan gjenkjenne og beherske ulike former og kanaler for formidling
 • kan fortelle og samtale om egen forskning
 • kan presentere forskninga skriftlig i allmennretta medier

Kompetanse:

 • et høyt refleksjonsnivå rundt forskningsformidling
 • evne til å tilpasse sin formidlingsform til konteksten for formidling

Sammen med emnet Vitenskapelig forskningskommunikasjon (SVF-8049) oppfylle emnet Allmennretta forskningsformidling (SVF-8048) kravet om "formidling¿ i opplæringsdelen til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap ved UiT.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga foregår på norsk. Eksamensspråk er norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres i løpet av en samling over to og en halv dag (20 timer). Her vil det være en blanding av forelesning, praktiske øvelser og samtaler. Emnet tilbys annethvert semester (høst).

Det vil underveis i emnet gjøres evalueringer av opplegget gjennom enkle evalueringsark og -sesjoner. I tillegg vil det i etterkant av emnet bli gjennomført en større nettbasert evaluering.


Eksamen

Avsluttende eksamen skjer i form av et blogginnlegg eller kronikk der et aspekt ved eller et funn fra eget forskningsprosjekt skal presenteres for allmennheten.

Besvarelsen vurderes som "bestått" eller "ikke bestått

For studenter som får "ikke bestått" på eksamen vil det være mulig å gjennomføre kontinuasjonseksamen.

I forkant av kurset skal alle deltakerne levere en kort tekst, maks 1000 tegn (ca. en halv side), der de presenterer sitt eget forskningsprosjekt. Teksten vil bli brukt i undervisninga. Den skal tenkes retta mot allmennheten, og derfor være forståelig for et allment publikum.

Underveis vil deltakerne måtte presentere prosjektet sitt gjennom sosiale medier, miniforedrag og i praktisk intervjuøvelse.

Deltakelse er obligatorisk (min. 80 % oppmøte).

 


Pensum

Pensum vil være litteratur på om lag 300 sider.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SVF-8048
 • Tilleggsinformasjon
 • Informasjon