Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2017

BED-2113 Finansiering og investering, Videregående - 10 stp

Sist endret: 28.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

I dette emnet kommer vi inn på ulike tema som risiko og avkastningskrav, investering under usikkerhet, markedseffisiens, dividendepolitikk, kapitalstruktur, opsjoner, gjeldsinstrumenter, risikostyring og internasjonal finans.

Hva lærer du

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten forstå og kunne anvende ulike teorier og modeller i sentrale problemstillinger innenfor finans og investering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere 1 innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen kan avlegges.

Vurderingsordninger

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

 

Eksamen avholdes i Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 04.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no