Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2017

BED-2015 Kommersialisering - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset BED-2015 handler om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept. Kurset er også obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen.

Dette kurset har et sterkt praktisk preg. Studentene jobber I team og med "learning by doing". Det skal baseres på kunnskap studentene har ervervet seg gjennom andre kurs, I tillegg til litteratur rundt forretningsmodell og forretningsplan.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha praktisk kunnskap om

  • hvordan ideer oppstår og utvikles
  • forskjellen mellom bruker og kunde
  • Utvikle en forretningsplan
  • Utvikle en forretningsmodell
  • Gjennomføre en markedsanalyse/ underskelse

 

Ferdigheter:

Om en skal skal hevde seg innen innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering må en utvikle menneskelige ferdigheter. Vi håper at måten kurset er bygget opp skal lære studenten å bli:

  • Mulighet - og løsningsorientert
  • Kreativ
  • Innovativ
  • Samarbeidsorientert

 

Kompetanse:

Studenten skal kunne forstå hvordan en utvikler et forretningskonsept fra en ide. De skal kunne forstå en ides forretningspotensiale og kunne estimere ressursbehov for mulig videreutvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Eksamen

Skriftlig innlevering forretningsplan (1 -4 studenter). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Arbeidskrav

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp
BED-3028 Venture Creation 0 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no