vår 2017

ARK-1010 Arkeologi feltkurs. Kulturminneregistrering - 10 stp

Sist endret: 26.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Sommerkurs

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi. Anbefales tatt etter andre studieår.

Emnet gis ikke som enkeltemne.

Programstudenter må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Opptakskrav

Det kreves at man har bestått ARK-1005 og ARK-1006.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent sikkerhetskurs (1 1/2 dag) som tilbys ved begynnelsen av vårsemesteret

Innhold

Feltkurset i kulturminneregistrering består i å lære å kjenne ulike former for kulturminner samt å (gjen)finne og dokumentere disse i landskapet.

Det blir undervist i bl.a.:

Ulike typer av fortidsminner

Bruk av kart og GPS

Ulike landskapstyper

Registrering (beskrivelse, oppmåling, fotografering, og stedfesting) i felt.

Hva lærer du

Etter bestått emnet skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

- Kunnskap om ulike metoder og teknikker for registrering og dokumentasjon av kulturminner i felt.

- Forståelse for begrepet kulturhistorisk landskap

- Innsikt i hvordan det arkeologiske kulturminnemateriale fremskaffes og dokumenteres

 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

- Utføre grunnleggende registrerings- og dokumentasjonsprosedyrer for fortidsminner

- Beskrive et kulturminne og dets lokalisering

- Lese kart, bruke GPS og stedfeste kulturminner

 

Kompetanse:

- Kompetanse til å fungere som feltassistent i et større team

- Kan gjenkjenne og dokumentere kulturminner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Emnet har et obligatorisk sikkerhetskurs over 1 1/2 dag i begynnelsen av semesteret.

Undervisning gis hver sommer som et 1-ukes kurs i begynnelsen av sommeren.

Studentene samles til et intensivkurs med forelesninger og øvelser (2 dager) på instituttet og praktiske øvelser (3 dager) med kulturminneregistrering i felt. Tidspunkt kan variere fra år til år.

Eksamen

ARBEIDSKRAV:

Gjennomført og godkjent sikkerhetskurs på 1 1/2 dag.

Dersom studenter har et godkjent førstehjelpskurs fra de siste 3 år, kan de søke om fritak fra førstehjelpskurset. Søknad rettes til instituttet.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning.

Gyldig fravær, for eksempel pga sykdom, må ikke overstige 1 dag av undervisningen på instituttet.

Studentene må delta i samtlige feltekskursjoner (3 dager).

Det er ikke mulig å få godkjent deler av selve feltkurset.

 

EKSAMEN:

Eksamen består av lærernes evaluering av studentenes arbeid i felt. Vurderingene som blir gitt er bestått/ikke-bestått.

Det er ikke anledning til å kontinuere i emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-1004 Arkeologi feltkurs 4 stp


Kontakt

Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg

Johan Eilertsen Arntzen


Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium
Telefon: +4777660422 johan.arntzen@uit.no