vår 2017
FIN-1014 Finsk grammatikk I - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i språk og litteratur retning finsk men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-0100 eller tilvarende.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søknadsfrist 1. desember.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

Emnet behandler grunnleggende lyd- og bøyningslære samt bruk av kasusformer i grunnleggende setningstyper i finsk standardspråk. Strukturen av fonologiske fenomener og bøyningsformer som er i hyppig bruk i dagens finsk, vil bli studert. Emnet består av teori om strukturer, analyser av ordformer og setningstyper og øvinger hvor man trener på å bruke forskjellige bøyningsformer og produsere setninger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • grunnleggende kunnskaper i finsk lyd- og bøyningslære og setningstyper.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • ferdighet i å lage og å analysere alle viktige bøyningsformer og deres bruk i finske setningstyper.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare på eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert . I tillegg vil deler av undervisningen være nettbasert og forelesninger vil være mulig å følge via lyd/bilde-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert vårsemester (2015, 2017 osv.)

 

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Tre obligatoriske skriftlige oppgaver. Arbeidskravet må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.
  • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 20 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Vurdering/eksamen:

Én ukes hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som tilbys i høstsemesteret, og 15. august for emner som tilbys i vårsemesteret.


Timeplan

Pensum

Leila White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. 12¿237. Finn Lectura.

Hjelpemidler: Timo Karlsson: Finsk språklære. Fagbokforlaget.

Marja-Liisa Saunela: Harjoitus tekee mestarin 1 & 2. Art House

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-1014