Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2015

2H015B Fysikk forkurs - 0 stp

Sist endret: 29.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Måleenheter og beregninger
 • Rettlinjet bevegelse.
 • Kraft og bevegelse langs en rett linje.
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner.
 • Mekanisk energi.
 • Statikk.
 • Mekanikk i væsker og gasser.
 • Termofysikk.
 • Elektrisitet.
 • Lys og bølger.
 • Atomfysikk og kjernefysikk.

 

Hva lærer du

Studentene skal:

 • få nødvendig kunnskap i fysikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
 • utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy
 • utvikle ferdigheter i eksperimentelle arbeidsmetoder
 • på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe. 

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger, prosjekt og gruppearbeid m/veiledning. Emnet undervises med 7 timer pr. uke hele studieåret, fordelt med 4 timers forelesning og 3 timer gruppeøvinger. 

Eksamen

5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret.

Kont.eksamen arrangeres tidlig i august.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.06.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Jerstad, Sletbak, Grimenes: Grunnbok Rom Stoff Tid: Forkurs, ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning. Cappelen.

Studiebok: Rom Stoff Tid. Forkurs, ingeniørutdanning, maritim utdanning. Cappelen.