Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2015

2H060B Norsk forkurs - 0 stp

Sist endret: 29.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Informasjonsinnhenting
 • Litteratur.
 • Språket og kommunikasjonsprosessen.
 • Skriftlig framstilling.
 • Muntlig framstilling.
 • Prosjektarbeid og samarbeid.
 • Sidemål.

 

Hva lærer du

Studentene skal skaffe seg kunnskap om:

 • hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon
 • hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
 • å utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangere og ut fra kontekst, situasjon og mål.

på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, foredrag, særoppgave. Emnet undervises med 8 timer pr. uke hele studieåret

Eksamen

5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret. 

Kont.eksamen arrangeres tidlig i august.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 01.06.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Litteratur:

 • Kåre Folkedal m.fl.: Kolon: Grunnbok i norsk språk og litteratur for den videregående skole 2. eller 3. utgave. Samlaget 1994/2003.
 • Odd Rørvik: Møteteknikk (kjøpes hos lærer)

Odd Rørvik: Forretningsbrev, internmelding (IM), søknad, fort rapport, referat, foredrag (kjøpes hos lærer)