Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2011

2H061B Engelsk forkurs - 0 stp

2H061B
 
Engelsk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
Språk og kommunikasjon.Kulturkunnskap. Skriftlig og muntlig framstilling, prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Studentene skal få kunnskap om:

engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og fagterminologistudentene skal utvikle ferdigheter i å bruk engelsk fagterminologi korrekt i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike kontekster og formål.studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskap og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Undervisningsform
Forelesninger, individuelle oppgavebesvarelser og gruppearbeid med rettledning. Emnet undervises 4 timer pr. uke hele studieåret.
Vurderingsordning
3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: Skriftlig prøve
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum

Litteratur:

Talberg, Olav. Access: English for Engineers. Forlaget Vett & Viten 2009. ISBN: 978-82-412-0687-0.Peel, Andersen: Troubleshooter: engelsk aktivitetsgrammatikk for den videregående skolen. Cappelen 2004. ISBN 82-02-23556-1.

Ordbok etter eget valg.Undervisning Høst 2011


Kontakt

Ole Kristian Fossum


Universitetslektor
Telefon: +4777660350 ole.kristian.fossum@uit.no