Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2011

2H011B Matematikk Forkurs - 0 stp

2H011B
 
Matematikk Forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
 • Aritmetikk og algebra.
 • Mengdelære.
 • Likninger og ulikheter.
 • Trigonometri 1
 • Funksjoner.
 • Eksponential- og logaritme-funksjoner.
 • Grenseverdier og kontinuitet.
 • Derivasjon.
 • Trigonometri 2
 • Geometri.
 • Vektorer.
 • Integrasjon og differensiallikninger.
 • Rekker.
 • Sannsynlighetsregning.

Læringsutbytte
Studentene skal:
 • få nødvendig kunnskap i matematikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
 • utvikle ferdigheter i grunnleggende emner i matematikk og få trening i matematisk tenkemåte
 • på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk.
Undervisningsform
Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Emnet undervises med 10 timer pr. uke hele studieåret, fordelt med 6 timer forelesning og 4 timer gruppeøvinger.
Vurderingsordning
5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemesetret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: 01.06.2011
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
Oldervoll, Orskaug og Vaaje; Grunnbok: Sinus for ettårig forkurs. Cappelen.

Oppgavesamling: Cosinus for ettårig forkurs. Cappelen.


Undervisning Vår 2011
Forelesning Ole Kristian Fossum