Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2011

2H060B Norsk forkurs - 0 stp

2H060B
 
Norsk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
 • Informasjonsinnhenting
 • Litteratur.
 • Språket og kommunikasjonsprosessen.
 • Skriftlig framstilling.
 • Muntlig framstilling.
 • Prosjektarbeid og samarbeid.
 • Sidemål.

Læringsutbytte

Studentene skal skaffe seg kunnskap om:

 • hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon
 • hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
 • å utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangere og ut fra kontekst, situasjon og mål.

på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger, gruppearbeid, foredrag, særoppgave. Emnet undervises med 8 timer pr. uke hele studieåret
Vurderingsordning
5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: 06.06.2011
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum

Litteratur:

 • Kåre Folkedal m.fl.: Kolon: Grunnbok i norsk språk og litteratur for den videregående skole 2. eller 3. utgave. Samlaget 1994/2003.
 • Odd Rørvik: Møteteknikk (kjøpes hos lærer)

Odd Rørvik: Forretningsbrev, internmelding (IM), søknad, fort rapport, referat, foredrag (kjøpes hos lærer)Undervisning Vår 2011