Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2011

2H015B Fysikk forkurs - 0 stp

2H015B
 
Fysikk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
 • Måleenheter og beregninger
 • Rettlinjet bevegelse.
 • Kraft og bevegelse langs en rett linje.
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner.
 • Mekanisk energi.
 • Statikk.
 • Mekanikk i væsker og gasser.
 • Termofysikk.
 • Elektrisitet.
 • Lys og bølger.
 • Atomfysikk og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Studentene skal:

 • få nødvendig kunnskap i fysikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
 • utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy
 • utvikle ferdigheter i eksperimentelle arbeidsmetoder
 • på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger, prosjekt og gruppearbeid m/veiledning. Emnet undervises med 7 timer pr. uke hele studieåret, fordelt med 4 timers forelesning og 3 timer gruppeøvinger.
Vurderingsordning
5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: 08.06.2011
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
Jerstad, Sletbak, Grimenes: Grunnbok Rom Stoff Tid: Forkurs, ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning. Cappelen.

Studiebok: Rom Stoff Tid. Forkurs, ingeniørutdanning, maritim utdanning. Cappelen.


Undervisning Vår 2011
Forelesning Oddmar Rune Eiksund