Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2010

2H015B Fysikk forkurs - 0 stp

2H015B
 
Fysikk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
 • Måleenheter og beregninger
 • Rettlinjet bevegelse.
 • Kraft og bevegelse langs en rett linje.
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner.
 • Mekanisk energi.
 • Statikk.
 • Mekanikk i væsker og gasser.
 • Termofysikk.
 • Elektrisitet.
 • Lys og bølger.
 • Atomfysikk og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Studentene skal:

 • få nødvendig kunnskap i fysikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
 • utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy
 • utvikle ferdigheter i eksperimentelle arbeidsmetoder
 • på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger, prosjekt og gruppearbeid m/veiledning. Emnet undervises med 7 timer pr. uke hele studieåret, fordelt med 4 timers forelesning og 3 timer gruppeøvinger.
Vurderingsordning
5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen:
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
Jerstad, Sletbak, Grimenes: Grunnbok Rom Stoff Tid: Forkurs, ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning. Cappelen.

Studiebok: Rom Stoff Tid. Forkurs, ingeniørutdanning, maritim utdanning. Cappelen.


Undervisning Høst 2010