Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2010

2H061B Engelsk forkurs - 0 stp

2H061B
 
Engelsk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
  • Språk og kommunikasjon.
  • Kulturkunnskap.
  • Skriftlig og muntlig framstilling, prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Studentene skal få kunnskap om:

  • engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og fagterminologi
  • studentene skal utvikle ferdigheter i å bruk engelsk fagterminologi korrekt i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike kontekster og formål.
  • studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskap og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Undervisningsform
Forelesninger, individuelle oppgavebesvarelser og gruppearbeid med rettledning. Emnet undervises 4 timer pr. uke hele studieåret.
Vurderingsordning
3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen:
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum

Litteratur:

  • Talberg, Olav. Access: English for Engineers. Forlaget Vett & Viten 2009. ISBN: 978-82-412-0687-0.
  • Peel, Andersen: Troubleshooter: engelsk aktivitetsgrammatikk for den videregående skolen. Cappelen 2004. ISBN 82-02-23556-1.

Ordbok etter eget valg.Undervisning Høst 2010