høst 2022
SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi del 1 - 9 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - for Bachelor i sykepleie deltid, saml, SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1140 Generell farmakologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper Kandidaten:

 • har kunnskap om patofysiologiske prosesser ved stress, kriser og sorg.
 • har kunnskap om betydningen av innholdet i sentrale begreper som; håp, mestring, stress, kriser, sorgarbeid og lidelse i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om pediatriske sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos barn og ungdom
 • har kunnskap om sykdommer som kan føre til akutt kritisk sykdom hos voksne
 • har bred kunnskap om sykepleie ved mottak, observasjon og stabilisering av akutt kritisk syke barn, ungdommer og voksne
 • har bred kunnskap om de spesielle ernæringsmessige utfordringene ved akutt og kritisk sykdom
 • har kunnskap om psykososiale konsekvenser ved akutt og kritisk sykdom for pasient og pårørende
 • har kunnskap om hvordan ulike kulturelle utrykk kan komme til syne ved akutt og kritisk sykdom og død
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved sykdommer knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til sykdommer i hjerte/kar, lunger, fordøyelsessystemet, nyrer og urinveier samt diabetes og traumer
 • har bred kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved infeksjons- og sepsisutvikling
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til infeksjons- og sepsisutvikling
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til infeksjonssykdommer og sepsis
 • har bred kunnskap om psykisk helse og hvordan psykose og stemningslidelser har innvirkning på individet
 • har kunnskap om sykepleie ved psykoser og stemningslidelser
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer og behandling knyttet til psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om medikamentell behandling knyttet til psykoser og stemningslidelser
 • har kunnskap om smerter som fenomen og om kartlegging og tiltak
 • har kunnskap om akutte og kroniske smerter, medikamentell- og ikke medikamentell smertebehandling
 • har kjennskap til ulike anestesiformer og medikamentell behandling knyttet til pre- og postoperativ sykepleie
 • har bred kunnskap om pre-, per- og postoperativ sykepleie
 • har kunnskap om observasjoner og sykepleietiltak ved forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har bred kunnskap om sykdomstilstander, patologi, diagnostikk, symptomer, behandling og komplikasjoner knyttet til forstyrrelser i væske og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om medikamentell- og ikke medikamentell behandling av væske- og elektrolyttbalansen
 • har kunnskap om normal fødsel og barselomsorg
 • har kunnskap om komplikasjoner i svangerskapet som raskt kan føre til livstruende tilstander for både mor og barn

Ferdigheter Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi til å planlegge og faglig begrunne sykepleie
 • kan anvende kunnskap om, og gjøre rede for virkning og bivirkning av medikamentell behandling
 • kjenner til gjeldende dokumentasjonssystemer og sykepleieterminologien Internasjonal Classification of Nursing Practice (ICNP), samt bruken av denne i utarbeidelsen av veiledende planer
 • kan identifisere behov for samhandling og samarbeider tverrprofesjonelt
 • kan gjøre systematiske, kliniske vurderinger av pasientens tilstand
 • kan planlegge tiltak på bakgrunn av endringer i pasientens tilstand
 • kan benytte ulike vurderings- og screeningsverktøy for å identifisere og forebygge komplikasjoner

Generell kompetanse Kandidaten:

 • har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i sykdomslære og farmakologi til å utøve faglig forsvarlig sykepleie
 • forstår medisinsk terminologi
 • har kunnskap om betydningen av informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse
 • har bred kunnskap om brukermedvirkning og Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • kan gjøre begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger i sykepleie 
 • kjenner til det til enhver tid gjeldende pasientsikkerhetsprogram og kan utøve sykepleie i tråd med dette
 • kan planlegge målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser  

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 20.12.2022 kl. 09:00
Innlevering: 20.12.2022 kl. 15:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar med 90% tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Digital kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.
 • Digital kunnskapstest med fokus på sykdomslære (3t). Testen vurderes til godkjent - ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett | Alta | Harstad |
 • Studiepoeng: 9
 • Emnekode: SYD-2110
 • Tidligere år og semester for dette emnet