høst 2017
KVI-3121 Kunstteori - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunstvitenskap. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens teorier og metoder, med vekt på de siste fire-fem decennier. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Spesiell vekt blir lagt på studiet av nyere, relevante teoretiske og metodiske tekster over poststrukturalistisk kritikk, semiotikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og annet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har:

 • Inngående forståelse av kunstvitenskapens teorier og metoder som har hatt særlig betydning de siste fire-fem decennier.
 • Forståelse av på hvilke måter slike teorier og metoder kan komme til anvendelse i studiet av eller forskningen på et kunstvitenskapelig materiale.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • benytte eksisterende begreper, metoder og teorier i kunstvitenskapelige analyser på en selvstendig måte.
 • drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig.

Kompetanse

 • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunstvitenskapens begreper, metoder og teorier slik disse blir brukt i vår tid.
 • Kan presentere, framstille og drøfte teoretiske spørsmål på en reflektert og klar måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

 • én skriftlig oppgave over oppgitt tema, med et omfang på ca. åtte sider

Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres åtte dager etter utlevering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

(A-F).

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Adams, Laurie Schneider, The Methodologies of Art: An Introduction, andre utgave, Boulder, Colorado: Westview Press, 2010 (265 sider). ISBN 978-0-8133-4450-8

The Art of Art History: A Critical Anthology, redigert av Donald Preziosi, andre utgave, Oxford og New York: Oxford University Press, 2009: 236-255, 335-351, 356-366, 409-423, 531-533, 537-541, 548-550 (77 sider). ISBN 978-0-19-922984-0. Dvs. følgende artikler:

 • Hubert Damisch, "Semiotics and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art", s. 236-242, 531
 • Mieke Bal og Norman Bryson, "Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders", s. 243-255, 531-533
 • Craig Owens, "The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism", s. 335-351, 537-540
 • Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory", s. 356-366, 540-541
 • Timothy Mitchell, "Orientalism and the Exhibitionary Order", s. 409-423, 548-550

Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London og New York: Verso, 2012 (371 sider totalt). ISBN 978-1-84467-690-3

Preziosi, Donald, and Claire Farago, Art Is Not What You Think It Is, Chichester, UK: Blackwell Publishing, 2012 (171 sider). ISBN: 978-1405192392

Totalt 884 sider (inkludert illustrasjoner)

Pensum kan kjøpes på Akademika eller lånes på UB (Universitetsbiblioteket).

Anbefalt litteratur:

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths og Helen Tiffin, Post-Colonial Studies: The Key Concepts, 2. utgave, London og New York: Routledge, 2007

Belting, Hans, "Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology", Critical Inquiry, vol. 31, no 2 (Winter 2005), s. 302-319. Elektronisk tilgjengelig fra JStor:

Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology"

D´Alleva, Anne, Methods and Theories of Art History, London: Laurence King Publishing, 2005

Elkins, James, Master Narratives and Their Discontents, New York og London: Routledge, 2005

Foster, Hal, Bad New Days: Art, Criticism, Emergency, London og New York: Verso, 2016 (208 sider totalt). ISBN: 9781784781484 (paperback). ISBN: 9781784781460 (e-bok).

Foster, Hal, The Art-Architecture Complex, London, New York: Verso, 2011

Harris, Jonathan, Art History: The Key Concepts, London og New York: Routledge, 2006

Iversen, Margaret og Stephen Melville, Writing Art History: Disciplinary Departures, Chicago: The University of Chicago Press, 2010

Leeds-Hurwitz, Wendy, Semiotics and Communication: Signs, Codes, Cultures, Hove og London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1993

What is an Image?, red. James Elkins og Maja Naef, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2011

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-3121
 • Tidligere år og semester for dette emnet